Filtrera

Språk
 • (580)
 • (2993)
 • (1708)
 • Visa alla
Ämne
 • (2)
 • (1)
 • (5)
 • (580)
 • (5)
 • (3)
 • (952)
 • (2)
 • (840)
 • (26)
 • (37)
 • (87)
 • (9)
 • (1)
 • (4)
 • (149)
Format
 • (1727)
 • (842)
 • (2388)
Nyheter
 • (41)
 • (79)
Utgivningsår
 • (382)
 • (1000)
 • (945)
 • (3262)
Inspiration
 • (6)
Pris
 • (55)
 • (443)
 • (2278)
Leveranstid
 • (842)
 • (1367)
 • (1720)
Tidsperiod i boken
 • (7)
Geografisk plats i boken
 • (1)
 • (389)
 • (21)

Förlag Wolters Kluwer

Sökningen gav 5631 träffar. Använd menyn till vänster för att förfina träfflistan.

Sortering:
 1. Sveriges Rikes Lag 2017 (klotband) : När du köper Sveriges Rikes Lag 2017 får du även tillgång till lagboken som app med riktig lagbokskänsla.

  av Johan Munck

  Inbunden, Svenska, 2017-01-16, ISBN 9789139019848

  Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som publicerats i Svensk Författningssamling fram till början av januari 2017. En systematiskt bearbetad sammanställ...

 2. Fastighetsmäklarlagen : en kommentar

  av Magnus Melin

  Inbunden, Svenska, 2017-01-20, ISBN 9789139115373

  I den fjärde upplagan av kommentaren berörs ett antal nya avgöranden från Högsta Domstolen, bland annat ett som rör centrala frågor om rätten till provision och ett som behandlar lagens tillämpningsområde vid inkråmsförmedlingar. Vidare finns nya ...

 3. Fastighetsmäklaren : en vägledning

  av Per Henning Grauers, Mats Rosén, Lars Tegelberg

  Häftad, Svenska, 2016-07-12, ISBN 9789139114352

  Denna femte upplaga har i första hand uppdaterats med nya avgöranden gällande tillämpningen av 2011 års lag. Boken har aktualiserats på de områden som den sedan tidigare har tagit upp. Framställningen har även förtydligats på flera ställen, såsom ...

 4. SOU 2017, del 54:

  Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasiet SOU 2017:54 : Betänkande från Utredningen om elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser

  av Utbildningsdepartementet

  Häftad, Svenska, 2017-06-19, ISBN 9789138246320

  Har haft i uppdrag att analysera och exemplifiera, utifrån forskning och beprövad erfarenhet, hur undervisningen i grundskolan kan organiseras för att möta behov och förutsättningar hos elever med kort skolbakgrund och som kommer till Sverige i gr...

 5. Personaljuridik

  av Tommy Iseskog

  Inbunden, Svenska, 2016-09-02, ISBN 9789139115113
  (1 röst)

  Detta är den tjugonionde upplagan av boken Personaljuridik . I den första upplagan (1979) myntade Tommy Iseskog begreppet "personaljuridik" som beskriver de juridiska regler som gäller i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare....

 6. Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2017

  av Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson, Anders Thunved

  Häftad, Svenska, 2017-01-24, ISBN 9789139115519
  (2 röster)

  "Nya sociallagarna" ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om s...

 7. Jordabalken 7 kap. : en kommentar - De allmänna bestämmelserna om nyttjanderätt och servitut m.m.

  av Nils Larsson, Stieg Synnergren

  Häftad, Svenska, 2017-06-13, ISBN 9789139111856

  På ett kärnfullt och koncentrerat vis analyseras bestämmelserna i Jordabalkens 7:e kapitel, de allmänna bestämmelserna om arrende, hyra, tomträtt och annan nyttjanderätt samt servitut och rätt till elektrisk kraft m.m.

 8. Skattelagstiftning 17:1 : lagar och andra författningar som de lyder 1 januari 2017

  av Gunnar Rabe

  Häftad, Svenska, 2017-01-27, ISBN 9789139019985
  (3 röster)

  Lagsamlingen, som nu utkommer för femtiofjärde gången, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamma rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver. Förutom gällande lagtext finns också ...

 9. Handräckning : sjukvård, socialtjänst, polis, kriminalvård m.fl.

  av Hans-Olof Sandén

  Häftad, Svenska, 2017-06-05, ISBN 9789139115892

  Målet med de nya reglerna om handräckning är att Kriminalvården ska utföra fler transporter och polisen få mer tid för kärnuppdraget. Men vad innebär reformen egentligen och hur ska bestämmelserna tolkas och tillämpas? Hur ska samverkan mellan myn...

 10. Anställningsskydd : en lagkommentar

  av Lars Lunning, Gudmund Toijer

  Inbunden, Svenska, 2016-09-14, ISBN 9789139114741

  Anställningsskydd är en kommentar till den svenska lagstiftningen på anställningsskyddets område. Här finns en genomgång av lagförarbeten och av den omfattande rättspraxis som har vuxit fram i Arbetsdomstolen under mer än fyrtio år. Genom de senas...

 11. SOU 2017, del 39:

  Ny dataskyddslag. Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. SOU 2017:39 : Betänkande från Dataskyddsutredningen

  av Justitiedepartementet

  Häftad, Svenska, 2017-05-15, ISBN 9789138246078

  I betänkandet föreslår utredningen att personuppgiftslagen ska upphävas och att de kompletterande bestämmelser av generell karaktär som de lägger fram ska samlas i en ny övergripande lag och förordning om dataskydd. Den nya lagen kallas dataskydds...

 12. Företagsöverlåtelser : en introduktion till den legala processen

  av Magnus Forssman

  Häftad, Svenska, 2015-12-23, ISBN 9789139018018

  Företagsöverlåtelser - en introduktion till den legala processen är en övergripande och praktiskt inriktad handbok avseende den legala processen vid överlåtelser av ej noterade aktiebolag. Boken fokuserar på den juridiska rådgivarens praktiska arb...

 13. Trafikförfattningar 2016/17

  Häftad, Svenska, 2016-10-04, ISBN 9789139019541

  I årets utgåva av Trafikförfattningar, 2016/17, har ändringar skett i bl.a. lagen om vägtrafikregister, trafikförordningen, lagen om vägtrafikdefinitioner och taxitrafiklagen.Den senaste utkomna författningen som tagits med är SFS 2016:803 som är ...

 14. Att bestämma påföljd för brott

  av Martin Borgeke, Mari Heidenborg

  Inbunden, Svenska, 2016-09-06, ISBN 9789139019145
  (1 röst)

  Domstolarnas påföljdsbestämning tilldrar sig ständigt uppmärksamhet och intresse. Det finns i dag ett stort antal påföljder och många kombinationsmöjligheter. Även om det finns åtskilliga lagregler på området är domstolarnas påföljdsbestämning til...

 15. SOU 2017, del 21:

  Läs mig! SOU 2017:21. Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer. Del 1 och 2 : Betänkande från Utredningen om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen

  av Socialdepartementet

  Häftad, Svenska, 2017-03-31, ISBN 9789138245811

  Utredningen har tagit fram ett förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Syftet är att genom långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen. Insatserna som för...

 16. Arbetslagstiftning 2016 : Lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2016

  av Håkan Gabinus Göransson, Bengt Garpe

  Häftad, Svenska, 2016-08-29, ISBN 9789139207887

  Detta är en ny reviderad upplaga av Arbetslagstiftning som är ett välkänt och praktiskt arbetsredskap för den som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor. För att öka bokens praktiska värde finns hänvisningar till rättsfall och litteratur, en ...

 17. Lagen om ekonomiska föreningar : En kommentar

  av Anders Mallmé, Sten Andersson, Bo Thorstorp

  Häftad, Svenska, 2016-10-06, ISBN 9789139019596

  Boken utgör den fjärde upplagan av en lagkommentar, vars första upplaga kom ut år 1987. Den har nu uppdaterats med hänsyn till alla ändringar som har skett i lagen om ekonomiska föreningar sedan 2002 års upplaga. Det innebär att den bl.a. behandla...

 18. Introduktion till straffrätten

  av Suzanne Wennberg

  Häftad, Svenska, 2017-04-28, ISBN 9789139208082

  Introduktion till straffrätten är en lärobok som vänder sig till läsare som helt saknar förkunskaper i straffrätt. I denna bok ges en översiktlig framställning av väsentliga delar av straffrätten samt, i viss mån, straffprocessrätten. Läsaren får ...

 19. SOU 2017, del 47:

  Nästa steg steg mot en mer jämlik hälsa. SOU 2017:47. Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa : Slutbetänkande från Kommissionen för jämlik hälsa

  av Socialdepartementet

  Häftad, Svenska, 2017-06-07, ISBN 9789138246207

  Kommissionen pekar i sitt slutbetänkande ut inriktning på stegen mot en god hälsa och lägger förslag för mer jämlika livsvillkor under det tidiga livet. Det handlar bland annat om: utbildning, arbetsförhållanden och arbetsmiljö, inkomster och förs...

 20. Avtalsrätten : en introduktion

  av Christina Ramberg, Jan Ramberg

  Häftad, Svenska, 2017-01-10, ISBN 9789139208075

  Avtalsrätten. En introduktion är en koncentrerad lärobok i allmän avtalsrätt som i första hand vänder sig till handelsrättstudenter på universitet och högskolor samt till personer med uppgift att sluta avtal i näringsverksamhet. Boken behandlar av...

 21. Trafikkommentarer

  av Maria Ceder, Erik Olsson, Eva Römbo, Åsa Ståhl

  Häftad, Svenska, 2016-10-04, ISBN 9789139114956

  Wolters Kluwer presenterar här åttonde upplagan av Trafikkommentarer som ersätter TRAFIK - Rättsfall, kommentarer som tidigare under många år gavs ut i NTF:s regi. I den europeiska samhällsutvecklingen har frågor om trafiksäkerhet och om trafik- o...

 22. Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, individ och marknad

  av Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Ann Towns, Lena Wängnerud

  Häftad, Svenska, 2017-01-17, ISBN 9789139115151
  (1 röst)

  Metodpraktikan är en vägledning för den som vill ta ett helhetsgrepp på empirisk samhällsforskning. Boken ger ett samlat perspektiv på hela forskningsprocessen - från de viktiga inledande stegen med problemformulering och designval till de kanske ...

 23. Totalförsvarets författningshandbok 2016/17

  av Försvarsdepartementet

  Häftad, Svenska, 2016-10-07, ISBN 9789138326992

  När en krissituation uppstår är det viktigt att alla vet vilka regler som gäller. I årets utgåva av Totalförsvarets författningshandbok finner du alla gällande regler för hur vi ska agera vid terrorangrepp, krig och svåra olyckor. I boken finns al...

 24. SOU 2016, del 87:

  Bättre skydd mot diskriminering. SOU 2016:87. : Betänkande från Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering

  av Kulturdepartementet

  Häftad, Svenska, 2016-12-15, ISBN 9789138245385

  Att inte utsättas för diskriminering är en mänsklig rättighet. Trots det är vårt samhälle långt ifrån fritt från diskriminering. Ett annat problem är att många av dem som har diskriminerats inte får stöd och hjälp med att ta till vara sina rättigh...

 25. Marknadsrätten. En introduktion

  av Per Jonas Nordell

  Häftad, Svenska, 2017-01-23, ISBN 9789139208068

  Marknadsrätten. En introduktion är en grundläggande lärobok med särskild tonvikt på den svenska marknadsrättens kärnområden - konkurrens- och marknadsföringslagstiftningen . Marknadsrätten. En introduktion tar också upp annan marknadsrelaterad lag...

 26. SOU 2017, del 36:

  Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. SOU 2017:36 : Betänkande från Utredningen om genomförande av NIS-direktivet

  av Justitiedepartementet

  Häftad, Svenska, 2017-05-03, ISBN 9789138246023

  Föreslår en ny lag och en ny förordning om informationssäkerhet för vissa leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster. Förslagen gäller vissa offentliga och enskilda verksamheter som tillhandahåller samhällsviktiga tjänster inom sju skyd...

 27. Skollagen (2010:800) : med lagen om införande av skollagen (2010:801)

  Häftad, Svenska, 2016-08-24, ISBN 9789139115014

  Boken innehåller lagtexterna till den skollagen (2010:800) och lagen om införande av nya skollagen (2010:801).

 28. Fastigheter - Redovisning och beskattning : en praktiskt vägledning

  av Peter Berg

  Häftad, Svenska, 2016-08-24, ISBN 9789139019718

  Boken ger en samlad beskrivning av hur du som fastighetsägare hanterar reglerna om fastigheter, från köp till försäljning. Boken riktar sig i första hand till dig som är företagare med fastighet(er) och till rådgivare för fastighetsföretag. I boke...

 29. Viteslagstiftningen : en kommentar

  av Rune Lavin

  Häftad, Svenska, 2017-04-06, ISBN 9789139020028

  I boken kommenteras viteslagen samt vad gäller utdömt vite bötesverkställighetslagen. Författaren fyller ut många av de luckor som finns i de offentliga förarbetena samt förtydligar och vidareutvecklar de resonemang som förs där. Här finns även hä...

 30. Notariebrottmål

  av Lars Holmgård

  Häftad, Svenska, 2017-02-21, ISBN 9789139019763

  Notarier vid tingsrätter handlägger vissa mål där påföljden är böter, så kallade notariebrottmål. Som notarie stöter man på praktiska problem och kan känna sig osäker på hur man bör agera i olika situationer. Notariebrottmål är den första praktisk...