1. Övningar i fastighetsrätt Häftad

  av Per Henning Grauers, Annica Orlov

  Häftad, Svenska, 2017-09-04

  Denna bok innehåller övningsmaterial som är avsett att användas vid studier och träning i juridisk problemlösning i främst allmän fastighetsrätt. Boken tar upp ett antal rättsliga huvudproblem på det fastighetsrättsliga området såsom tillbehörsfrå...

 2. Civilrätt Häftad

  av Anders Agell, Åke Malmström, Christina Ramberg, Tore Sigeman

  Häftad, Svenska, 2016-01-11
  (12 röster)

  Boken Civilrätt är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till civilrätten. Läs mer Efter en inledande översikt av rättsordningen, behandlas civilrätten under avdelningar för allmän förmögenhetsrätt och särskilda avtalstyper: - imma...

 3. Fastighetsindelning och markanvändning Häftad

  av Barbro Julstad

  Häftad, Svenska, 2015-03-11

  Fastighetsägares och andras rätt att använda olika mark- och vattenområden styrs av ett stort antal bestämmelser. Fastighetsindelning och markanvändning överblickar reglerna. Tyngdpunkten ligger på bestämmelser om fastigheter och deras äganderätts...

 4. Sveriges Rikes Lag 2017 (klotband) : När du köper Sveriges Rikes Lag 2017 får du även tillgång till lagboken som app med riktig lagbokskänsla.

  av Johan Munck

  Inbunden, Svenska, 2017-01-16
  (3 röster)

  Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som publicerats i Svensk Författningssamling fram till början av januari 2017. En systematiskt bearbetad sammanställ...

 5. Köp och förmedling av bostadsrätt Häftad

  av Lars Tegelberg

  Häftad, Svenska, 2016-04-25
  (1 röst)

  Boken är en introduktion till köp och förmedling av bostadsrätt och riktar sig i första hand till mäklarstudenter och yrkesverksamma fastighetsmäklare. Den är även lämplig för bostadsrättsföreningar och jurister som vill skaffa sig en orientering ...

 6. Allmän fastighetsrätt : fastighetstillbehör, fastighetsköp, servitut, fastighetspant och sakrättsliga frågor Häftad

  av Anders Victorin, Richard Hager

  Häftad, Svenska, 2015-08-27

  I denna bok behandlas viktiga delar av den allmänna fastighetsrätten och det kan framhållas att reglerna om köp av fast egendom ägnas särskild uppmärksamhet. Förutom allmän fastighetsrätt behandlas också, som en översikt för hela fastighetsrätten,...

 7. Nyttjanderätt Häftad

  av Folke Grauers

  Häftad, Svenska, 2014-01-27
  (1 röst)

  I boken behandlas de viktigaste avtalstyperna som avser nyttjanderätt till fast egendom, nämligen bostadshyra, lokalhyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt. Intressekonflikterna mellan ägare och nyttjare är ofta likartade vid de olika avtalstypern...

 8. Skattelagstiftning 17:2 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2017 Häftad

  av Gunnar Rabe

  Häftad, Svenska, 2017-08-09

  Lagsamlingen, som nu utkommer för femtiofemte gången, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamma rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver. Förutom gällande lagtext finns också ä...

 9. Lönehandboken Häftad

  av Anna Forsberg, Anna Sundin

  Häftad, Svenska, 2017-01-31
  (4 röster)

  LÖNEHANDBOKEN är en komplett handbok för dig som arbetar med löne- och Personaladministration. Mängder av arbetsmoment illustreras i utförliga exempel. Malldokument och lathundar kan laddas hem från bokens webbplats. Det heltäckande innehållet och...

 10. Utlänningslagen : med kommentarer Häftad

  av Håkan Sandesjö, Gerhard Wikrén

  Häftad, Svenska, 2017-09-08

  Utlänningslagen behandlar rätten för utlänningar att resa in i och vistas i Sverige och rätten att arbeta och studera här. Den innehåller också bestämmelser om avvisning och utvisning och i övrigt bestämmelser som är grundläggande för utlänningars...

 11. Förvaltningsrätt : en introduktion för professionsutbildningar Häftad

  av Annika Staaf, Lars Zanderin

  Häftad, Svenska, 2017-04-06
  (1 röst)

  Boken ger en introduktion till de delar av förvaltningsrätten som berör myndighetsorganisationer som på olika sätt behandlar och ger service till människor i sitt arbete, så kallade människobehandlande organisationer. Läs mer Boken tar i tur och o...

 12. Svensk Lag 2017

  av Per Henrik Lindblom, Kenneth Nordback

  Inbunden, Svenska, 2017-01-25
  (3 röster)

  Svensk Lag, den gröna lagboken, är i första hand avsedd att vara behändig och praktisk. Systematiken är enkel. Kapitlen inleds i förekommande fall med balk eller annan särskilt tung lag, varefter övrig lagstiftning följer i kronologisk ordning. Pr...

 13. Avtal : lärobok i allmän avtalsrätt Häftad

  av Axel Adlercreutz, Bernard Johann Mulder

  Häftad, Svenska, 2017-08-30

  Avtal ger en samlad kortfattad framställning om den svenska allmänna avtalsrätten. Med utgångspunkt i regleringen i avtalslagen, behandlas i boken frågor om slutande av avtal, avtal genom fullmäktig, avtals ogiltighet, oskäliga avtalsvillkor och t...

 14. Juridik i professionellt lärarskap 3:e uppl : Lagar och värdegrund i den svenska skolan Häftad

  av Marco Nilsson

  Häftad, Svenska, 2016-07-12
  (2 röster)

  Det är svårt att tänka sig ett fungerande samhälle utan lagar. Lagar är ett system av regler som skapar ett ramverk för hur vi agerar. De både underlättar samarbete och sätter gränser för vårt handlande. Den demokratiska värdegrunden är också ett ...

 15. Paraplyet

  av Bo Severin

  Inbunden, Svenska, 2017-08-14

  Den pensionerade domaren Bo Severin tar med sina vänner, en läkare, en virolog och en poet, för att lyssna på en rättegång. Där står en man åtalad för att ha misshandlat en kvinna med ett paraply, men bevisningen är svag, tycker både Bo och hans v...

 16. Offentlig rätt Häftad

  av Stefan Zetterström, Anna-Sara Lind

  Häftad, Svenska, 2016-07-19
  (1 röst)

  Boken ger en samlad överblick av den offentliga rätten i Sverige. Denna 2:a upplaga har genomgått en stor omarbetning. Läs mer Boken inleds nu med en kort redogörelse av den offentliga rättens källor och metod i syfte att bidra till ökad förståels...

 17. Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 4:e upplagan Häftad

  av Konrad Lundberg, Johan Schüldt, Theddo Rother-Schirren, Anders Lagerstedt, Catharina Calleman

  Häftad, Svenska, 2017-07-28

  Den fjärde upplagan är uppdaterad enligt nya lagar och regler. Bland dessa kan nämnas ändringar i marknadsföringslagen och nya stora lagändringar i lagen om ekonomiska föreningar från 1 juli 2016. Arbetsrätten har genomgått en hel del förändringar...

 18. Introduktion till straffrätten Häftad

  av Suzanne Wennberg

  Häftad, Svenska, 2017-04-28

  Introduktion till straffrätten är en lärobok som vänder sig till läsare som helt saknar förkunskaper i straffrätt. I denna bok ges en översiktlig framställning av väsentliga delar av straffrätten samt, i viss mån, straffprocessrätten. Läsaren får ...

 19. Arbetsrätt:

  Arbetsrätt Häftad

  av Anderz Andersson, Örjan Edström, Lars Zanderin

  Häftad, Svenska, 2013-01-18
  (2 röster)

  Arbetsrätt ger en god och högaktuell introduktion till grunderna i arbetsrätten. De områden som behandlas är bl.a. parterna på arbetsmarknaden, medbestämmande, förhandlingar och kollektivavtal. Regelverket kring anställning och anställningsskydd, ...

 20. Arbetsrätten : en översikt Häftad

  av Tore Sigeman, Erik Sjödin

  Häftad, Svenska, 2017-08-04

  Denna sjunde upplaga av Arbetsrätten: en översikt ger en koncentrerad och överskådlig redovisning av svensk arbetsrätt i dess aktuella läge i slutet av 2010-talet. EU:s arbetsrätt skildras här integrerad med gällande svensk rätt och samspelet mell...

 21. Arbetsrätten : en introduktion Häftad

  av Håkan Gabinus Göransson, Bengt Garpe

  Häftad, Svenska, 2016-02-01
  (1 röst)

  Arbetsrätten - En introduktion är en överskådlig redogörelse av den svenska arbetsrätten. Särskild uppmärksamhet ägnas åt praktiskt viktiga problem och åt sådana frågor som brukar stå i centrum i den arbetsrättsliga undervisningen. Boken vänder si...

 22. Bolag, föreningar, stiftelser : en introduktion Häftad

  av Carl Hemström, Magdalena Giertz

  Häftad, Svenska, 2014-01-17
  (1 röst)

  Denna bok vände sig till personer utan juridiska förkunskaper som vill - eller på grund av utbildningskrav måste - lära sig mer om bolagens, föreningarnas och stiftelsernas juridik. Bokens upphovsman till tidigare upplagor är professor emeritus Ca...

 23. Företagsrekonstruktion : i teori och praktik Häftad

  av Marie Karlsson-Tuula, Annina H Persson

  Häftad, Svenska, 2017-09-13

  Boken syftar till att belysa lagen om företagsrekonstruktion ur såväl ett rättsteoretiskt som ett praktiskt perspektiv. Boken är i huvudsak rättsteoretisk men i bilagorna ges även exempel på innehållet bl.a. i en rekonstruktionsplan och en rekonst...

 24. Arbetsrätt Häftad

  av Lars Åhnberg

  Häftad, Svenska, 2017-08-24

  Arbetsrätt 2017 - 1 juli, redovisar hela den aktuella lagtexten i de "vanligaste" arbetsrättslagarna: * Medbestämmandelagen (MBL) * Utstationeringslagen * Lagen om anställningsskydd (LAS) * Uthyrningslagen * Främjandelagen * Visselblåsar...

 25. Författningshandbok 2017, bok med onlinetjänst Häftad

  av Camilla Heise Löwgren

  Häftad, Svenska, 2017-01-13

  Författningshandboken innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta gedigna standardverk är systematiserat i 23 avdelningar och har ett omfattande sakregister....

 26. Hälso- och sjukvårdsrätt : en introduktion för professionsutbildningar Häftad

  av Annika Staaf, Lotta Wendel, Lars Zanderin

  Häftad, Svenska, 2016-08-11
  (2 röster)

  En bok för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården eller som kommer i kontakt med hälso- och sjukvårdens rättsliga regleringar. Läs mer Boken redogör på ett lättillgängligt sätt för de delar av juridiken som avhandlar området. Den belyser även ...

 27. Skadeståndsrättsliga utvecklingslinjer, del 3:

  Ersättningsproblem i skadeståndsrätten

  av Håkan Andersson

  Inbunden, Svenska, 2017-09-04

  Trilogin "Skadeståndsrättsliga utvecklingslinjer" innehåller en mängd närläsningar av hur de olika frågorna inom skadeståndsrätten gestaltat sig i 2000-talets praxis. Genom tematiska inramningar och detaljanalyser ges en bild i rörelse a...

 28. Documents in Public International Law Häftad

  av Maja K Eriksson, Olle Mårsäter

  Häftad, Svenska, 2015-08-06
  (1 röst)

  This collection of documents in public international law can be used with advantage by anyone with an interest in international law. It will be of particular interest to law students at both undergraduate and postgraduate level, law teachers and p...

 29. Deklarationsteknik 2017 : näringsverksamhet, tjänst och kapital Häftad

  av Björn Lundén, Ulf Bokelund Svensson

  Häftad, Svenska, 2017-02-28

  DEKLARATIONSTEKNIK är en handledning för deklarationen med en genomgång av samtliga blanketter som hör till inkomstslagen tjänst, kapital och näringsverksamhet. För varje blankett hittar du en utförlig genomgång och ett ifyllt exempel. Du kan anvä...

 30. Likabehandling i förskola och skola:

  Likabehandling i förskola och skola Häftad

  av Kajsa Svaleryd, Moa Hjertson

  Häftad, Svenska, 2012-06-18
  (2 röster)

  Skol- och diskrimineringslagens krav på plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är till för att ge barn en trygg och positiv vardag i skola och förskola. Den här boken ger en översikt ...