1. Civilrätt

  av Anders Agell, Åke Malmström, Christina Ramberg, Tore Sigeman

  Häftad, Svenska, 2016-01-11
  (10 röster)

  Boken Civilrätt är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till civilrätten. Läs mer Efter en inledande översikt av rättsordningen, behandlas civilrätten under avdelningar för allmän förmögenhetsrätt och särskilda avtalstyper: - imma...

  515 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 2. Skattelagstiftning 17:1 : lagar och andra författningar som de lyder 1 januari 2017

  av Gunnar Rabe

  Häftad, Svenska, 2017-01-27
  (2 röster)

  Lagsamlingen, som nu utkommer för femtiofjärde gången, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamma rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver. Förutom gällande lagtext finns också ...

  459 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.
 3. Introduktion till straffrätten

  av Suzanne Wennberg

  Häftad, Svenska, 2014-06-30
  (5 röster)

  Avsikten med denna lärobok är att ge en översiktlig framställning av väsentliga delar av straffrätten och, i viss mån, straffprocessrätten. Boken vänder sig till läsare som helt saknar förkunskaper inom dessa rättsområden. Ambitionen med boken är ...

  192 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 4. Arbetsrätt 2017

  av Lars Åhnberg

  Häftad, Svenska, 2017-01-25

  Arbetsrätt 2017 redovisar hela den aktuella lagtexten i de "vanligaste" arbetsrättslagarna - MBL, Utstationeringslagen, LAS, Uthyrningslagen, Visselblåsarlagen, Främjandelagen, Förtroendemannalagen, Arbetstidslagen, Semesterlagen, Studie...

  110 kr
  Skickas inom 2-5 vardagar.
 5. Svensk Lag 2017

  av Per Henrik Lindblom, Kenneth Nordback

  Inbunden, Svenska, 2017-01-25

  Svensk Lag, den gröna lagboken, är i första hand avsedd att vara behändig och praktisk. Systematiken är enkel. Kapitlen inleds i förekommande fall med balk eller annan särskilt tung lag, varefter övrig lagstiftning följer i kronologisk ordning. Pr...

  859 kr
  Skickas inom 2-5 vardagar.
 6. Konkurs : och annan insolvensrätt

  av Mikael Mellqvist, Lars Welamson

  Häftad, Svenska, 2017-03-10

  Denna bok är en lärobok i insolvensrätt, främst konkursrätt. Boken är frikostig med hänvisningar till rättsfall, förarbeten och annan relevant litteratur och är därför också användbar som en handbok.

  555 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 7. Praktisk beskattningsrätt : lärobok i inkomstbeskattning

  av Asbjörn Eriksson

  Häftad, Svenska, 2017-02-22

  Praktisk beskattningsrätt är en grundläggande lärobok i beskattningsrätt med tyngdpunkten lagd på företagsbeskattning och beskattning av kapitalinkomster. Ambitionen har varit att enkelt och konkret - men inte helt uttömmande - förklara de ofta ko...

  469 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 8. Civilrätt : övningsbok

  av Stefan Zetterström

  Häftad, Svenska, 2016-01-11
  (1 röst)

  Med mer än 750 frågor - inklusive svar och lösningar - är Civilrätt Övningsbok ett heltäckande komplement till den klassiska boken Malmströms Civilrätt. Boken kan dock även användas fristående. Läs mer Boken är avsedd för både studenten och lärare...

  355 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 9. Inkomstskatt D. 2 : en läro- och handbok i skatterätt

  av Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz, Christer Silfverberg, Teresa Simon Almendal

  Häftad, Svenska, 2017-01-17

  Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomst¿beskattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genomgången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna ...

  469 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 10. Inkomstskatt D.1 : en läro- och handbok i skatterätt

  av Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz, Christer Silfverberg, Teresa Simon Almendal

  Häftad, Svenska, 2017-01-17

  Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomst¿beskattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genomgången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna ...

  469 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 11. Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2017

  av Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson, Anders Thunved

  Häftad, Svenska, 2017-01-24
  (2 röster)

  "Nya sociallagarna" ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om s...

  625 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 12. Obeståndsrätten : en introduktion

  av Mikael Mellqvist

  Häftad, Svenska, 2015-01-19

  Obeståndsrätten. En introduktion är en bok som översiktligt och koncentrerat beskriver instituten utsökning (främst utmätning), konkurs, företagsrekonstruktion och skuldsanering. Dessa fyra institut innefattar alla en formaliserad hantering av en ...

  224 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 13. Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs

  av Lars Heuman

  Häftad, Svenska, 2017-01-13

  Denna väletablerade bok ger genom sin pedagogiska framställning en god överblick över de processrättsliga och straffrättsliga regelsystemen. Boken behandlar: * domstolsväsendet * tvistemålsförfarandet * reglerna om småmål * summarisk betalningspro...

  188 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 14. Finna rätt : juristens källmaterial och arbetsmetoder

  av Hans-Heinrich Vogel, Lars Heuman, Madeleine Leijonhufvud, Peter Seipel, Ulf Bernitz

  Inbunden, Svenska, 2014-11-06
  (1 röst)

  Det är viktigt att den som arbetar med juridiska problem är orienterad i det juridiska källmaterialet och juristens arbetsmetoder för att skaffa sig nödvändig information. Syftet med FINNA RÄTT är att ge kunskap och vägledning i dessa ting. FINNA ...

  533 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 15. Sveriges Rikes Lag 2017 (klotband) : När du köper Sveriges Rikes Lag 2017 får du även tillgång till lagboken som app med riktig lagbokskänsla.

  av Johan Munck

  Inbunden, Svenska, 2017-01-16

  Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som publicerats i Svensk Författningssamling fram till början av januari 2017. En systematiskt bearbetad sammanställ...

  2699 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 16. Socialtjänstlagarna : bakgrund och tillämpning

  av Gunnar Fahlberg, Monica Larsson, Nils Magnusson

  Häftad, Svenska, 2016-08-18
  (1 röst)

  Alla som i sitt arbete eller i samband med sina studier kommer i kontakt med socialtjänstfrågor behöver aktuell kunskap. Den här boken vänder sig till studenter och lärare vid universitet och högskolor inom juridiska utbildningar, vård- och omsorg...

  313 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 17. Avtalsrätten : en introduktion

  av Christina Ramberg, Jan Ramberg

  Häftad, Svenska, 2017-01-10

  Avtalsrätten. En introduktion är en koncentrerad lärobok i allmän avtalsrätt som i första hand vänder sig till handelsrättstudenter på universitet och högskolor samt till personer med uppgift att sluta avtal i näringsverksamhet. Boken behandlar av...

  215 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 18. Finansieringsformers rättsliga reglering

  av Axel Adlercreutz, Magnus Pfannenstill

  Häftad, Svenska, 2010-02-17

  Denna bok ger en integrerad framställning av de mestadels sakrättsliga frågor som aktualiseras vid finansieringsverksamhet. Realsäkerhetsfrågorna vid kreditgivning och annan finansieringsverksamhet står i förgrunden. Boken inleds med en koncis fra...

  283 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 19. Straffprocessuella tvångsmedel : en studie av rättegångsbalkens 24 till 28 kapitel och annan lagstiftning

  av Gösta Westerlund

  Häftad, Svenska, 2013-07-25

  Vid brottsutredningar beslutar polis eller åklagare ibland att använda s k straffprocessuella tvångsmedel. Få rättsfrågor har så stor betydelse för den enskildes frihet och integritet som dessa avgöranden. Mest känt är gripandet, som kan leda till...

  359 kr
  Skickas inom 2-5 vardagar.
 20. Arbetsmiljö 2017

  av Lars Åhnberg

  Häftad, Svenska, 2017-01-20
  (2 röster)

  Arbetsmiljö 2017 redovisar hela arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen i aktuell lydelse 1 januari 2017 och innehåller ett 20-tal av Arbetsmiljöverkets mer allmänna arbetsmiljöföreskrifter. Fr o m den 31 mars 2016 gäller den nya föreskriften...

  112 kr
  Skickas inom 2-5 vardagar.
 21. Mervärdesskatt i teori och praktik

  av Peter Melz, Eleonor Kristoffersson, Jan Kleerup, Jesper Öberg

  Häftad, Svenska, 2016-02-05

  I denna bok presenteras gällande svensk lagstiftning, EU-rätt och relevant rättspraxis avseende mervärdesskatt. Utmärkande för framställningen är kombinationen av teoretiskt och praktiskt anslag. Mervärdesskatt i teori och praktik är indelad i en ...

  454 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 22. Lönehandboken

  av Anna Forsberg, Anna Sundin

  Häftad, Svenska, 2017-01-31
  (1 röst)

  LÖNEHANDBOKEN är en komplett handbok för dig som arbetar med löne- och Personaladministration. Mängder av arbetsmoment illustreras i utförliga exempel. Malldokument och lathundar kan laddas hem från bokens webbplats. Det heltäckande innehållet och...

  539 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 23. Allmän köprätt

  av Jan Ramberg, Johnny Herre

  Häftad, Svenska, 2016-05-02

  Denna bok innehåller en samlad redogörelse för köprättsliga problem som uppkommer vid tillämpning av köplagen, internationella köplagen (CISG), konsumentköplagen och reglerna i 4 kap. jordabalken om fastighetsköp. I boken behandlas det köprättslig...

  398 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 24. Kredit och säkerhet : lärobok i krediträtt

  av Gertrud Lennander

  Häftad, Svenska, 2015-08-04
  (2 röster)

  Frågor kring kredit och säkerhet har allt mer kommit i fokus efter de finansiella kriser som inträffat under senare år. I denna lärobok ges inledningsvis en översikt över den svenska kreditmarknaden. Därefter behandlas kreditavtalet. Huvuddelen av...

  189 kr
  Skickas inom 2-5 vardagar.
 25. Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 3:e upplagan

  av Konrad Lundberg, Johan Schüldt, Theddo Rother-Schirren, Anders Lagerstedt, Catharina Calleman

  Häftad, Svenska, 2015-07-27
  (3 röster)

  Bland nyheterna i tredje upplagan märks, förutom sedvanliga uppdateringar och redaktionella förändringar, bland annat ändrade regler om distansavtalsköp och diskriminering. Avsnittet om arbetsrätt har bearbetats, avsnittet om processrätt har kompl...

  565 kr
  Skickas inom 1-2 vardagar.
 26. Övningsbok i beskattning : beskattningen 2017

  av Leif Edvardsson, Asbjörn Eriksson

  Häftad, Svenska, 2017-02-22

  Denna bok är ett naturligt komplement till litteratur inom skatteområdet för den som i olika utbildningssammanhang vill sätta sig in i skattesystemets praktiska funktionssätt. Den kan med fördel användas tillsammans med läroboken Praktisk beskatt...

  248 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 27. Fordran och skuld

  av Mikael Mellqvist, Ingemar Persson

  Häftad, Svenska, 2015-01-21
  (1 röst)

  I denna lärobok behandlas främst skuldebrevslagen och dess tillämpning. Systematiskt genomgås vad som gäller vid enkla respektive löpande skuldebrev beträffande gäldenärens invändningsrätt, legitimation, sakrättsskydd m.m. Framställningen innehåll...

  446 kr
  Skickas inom 2-5 vardagar.
 28. Sekretess : handbok för socialtjänsten

  av Lars Clevesköld, Anders Thunved

  Häftad, Svenska, 2015-11-24

  I Sekretess beskrivs huvuddragen av de bestämmelser som är av betydelse för sekretesshanteringen vid en socialförvaltning. Under olika avsnitt behandlas bl.a. offentlighetsprincipen och de särskilda sekretessregler som gäller för socialtjänsten oc...

  248 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 29. Praktisk personskaderätt

  av Fredrik Jönsson

  Häftad, Svenska, 2013-04-11

  Den praktiska personskaderätten anses många gånger som svår och otillgänglig, särskilt för den som har drabbats av en personskada. Till stora delar bestäms den skadeståndsrättsliga ersättningen utifrån praxis från olika försäkringsnämnder och förs...

  521 kr
  Skickas inom 2-5 vardagar.
 30. EU-skatterätt

  av Kristina Ståhl, Roger Persson Österman, Maria Hilling, Jesper Öberg

  Häftad, Svenska, 2011-01-19

  Skatterätten har i mycket hög grad påverkats av Sveriges medlemskap i EU. I boken beskrivs och analyseras den EU-skatterättsliga regleringen på såväl den indirekta som den direkta beskattningens område. Vidare sätts EU-reglerna på ett tydligt sätt...

  528 kr
  Skickas inom 2-5 vardagar.