1. Skattelagstiftning 17:1 : lagar och andra författningar som de lyder 1 januari 2017

  av Gunnar Rabe

  Häftad, Svenska, 2017-01-27
  (3 röster)

  Lagsamlingen, som nu utkommer för femtiofjärde gången, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamma rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver. Förutom gällande lagtext finns också ...

  459 kr
  Tillfälligt slut
 2. Socialrätt 2017 : författningssamling i socialrätt

  Häftad, Svenska, 2017-01-04

  Socialrätt 2017 - författningssamling i socialrätt innehåller författningar som har särskild betydelse för studenter och för praktiskt verksam personal inom socialt arbete. Urvalet har gjorts för att författningssamlingen ska passa på landets soci...

  371 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 3. Praktisk beskattningsrätt : lärobok i inkomstbeskattning

  av Asbjörn Eriksson

  Häftad, Svenska, 2017-02-22

  Praktisk beskattningsrätt är en grundläggande lärobok i beskattningsrätt med tyngdpunkten lagd på företagsbeskattning och beskattning av kapitalinkomster. Ambitionen har varit att enkelt och konkret - men inte helt uttömmande - förklara de ofta ko...

  469 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 4. Logistikrätt : grunder och tillämpning

  av Göran Stöth

  Häftad, Svenska, 2017-04-06

  Logistikrätt behandlar de rättsregler som omgärdar logistikuppdraget. Den beskriver reglerna kring avtal och köp samt riskövergång. Boken tar också upp vilka försäkringar som är av intresse och behandlar viktiga ansvarsfrågor kring logistiktjänste...

  339 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 5. Viteslagstiftningen : en kommentar

  av Rune Lavin

  Häftad, Svenska, 2017-04-06

  I boken kommenteras viteslagen samt vad gäller utdömt vite bötesverkställighetslagen. Författaren fyller ut många av de luckor som finns i de offentliga förarbetena samt förtydligar och vidareutvecklar de resonemang som förs där. Här finns även hä...

  656 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 6. Författningar för statliga arbetsgivare 2017 : I urval av Arbetsgivarverket

  av Arbetsgivarverket

  Häftad, Svenska, 2017-04-11

  Regelverket för statlig anställning! Innehåller författningar om främst statliga anställnings- och arbetsvillkor som inte är reglerade i kollektivavtal.

  555 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 7. Juridik i professionellt lärarskap 3:e uppl : Lagar och värdegrund i den svenska skolan

  av Marco Nilsson

  Häftad, Svenska, 2016-07-12
  (1 röst)

  Det är svårt att tänka sig ett fungerande samhälle utan lagar. Lagar är ett system av regler som skapar ett ramverk för hur vi agerar. De både underlättar samarbete och sätter gränser för vårt handlande. Den demokratiska värdegrunden är också ett ...

  269 kr
  Skickas inom 2-5 vardagar.
 8. Sveriges Rikes Lag 2017 (klotband) : När du köper Sveriges Rikes Lag 2017 får du även tillgång till lagboken som app med riktig lagbokskänsla.

  av Johan Munck

  Inbunden, Svenska, 2017-01-16

  Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som publicerats i Svensk Författningssamling fram till början av januari 2017. En systematiskt bearbetad sammanställ...

  2699 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 9. Moms

  av Björn Lundén, Ulf Bokelund Svensson

  Häftad, Svenska, 2017-02-20

  MOMS är en utförlig och praktisk momshandledning där alla momsregler förklaras på ett begripligt sätt. En större del av boken handlar om de speciella momsreglerna vid transaktioner med utlandet, både när det gäller varuhandel och köp/försäljning a...

  539 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 10. Brottsligheten och samhället

  av Jerzy Sarnecki

  Häftad, Svenska, 2010-10-22
  (3 röster)

  Påverkas brottsbenägenheten av var vi växer upp? Är brottsligt beteende inlärt? Hur påverkar samhällets reaktion på brott fortsatt kriminalitet? Vad är egentligen ett brott och vem har makt att definiera det? Hur påverkar sociala aktiviteter och r...

  235 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 11. Familjerätten : en introduktion

  av Anita Wickström, Unto Komujärvi

  Häftad, Svenska, 2011-08-23
  (3 röster)

  Familjerätten - En introduktion ger grundläggande kunskaper om gällande rätt och en bas för vidare studier. Boken ger en samlad bild av det familjerättsliga regelsystemet. Här behandlas reglerna om -äktenskap och samboende, -förhållandet mellan ...

  319 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 12. Lärobok i immaterialrätt : upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt - I Sverige, EU och internationellt

  av Marianne Levin

  Häftad, Svenska, 2017-04-03

  Skyddet för intellektuella prestationer och kännetecken spelar i våra dagar en mycket stor ekonomisk och kulturell roll. Upphovsrätt, patenträtt, designrätt och känneteckensrätt inklusive kvalitetsbeteckningar utgör centrala värden i företag. Samt...

  619 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 13. Trafikförfattningar 2016/17

  Häftad, Svenska, 2016-10-04

  I årets utgåva av Trafikförfattningar, 2016/17, har ändringar skett i bl.a. lagen om vägtrafikregister, trafikförordningen, lagen om vägtrafikdefinitioner och taxitrafiklagen.Den senaste utkomna författningen som tagits med är SFS 2016:803 som är ...

  1445 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 14. Skollagen (2010:800) : med lagen om införande av skollagen (2010:801)

  Häftad, Svenska, 2016-08-24

  Boken innehåller lagtexterna till den skollagen (2010:800) och lagen om införande av nya skollagen (2010:801).

  221 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 15. Rätt och rättssystem : en introduktion för professionsutbildningar

  av Birgitta Nyström, Lars Zanderin

  Häftad, Svenska, 2016-08-12
  (2 röster)

  Boken ger en grundläggande introduktion till det juridiska ämnesfältet. Den utgår från statsskickets uppbyggnad, lagstiftningsprocessen, rättens källor och konkreta juridiska arbetsmetoder när lagtext skall tillämpas och tolkas. En del ägnas åt Eu...

  226 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 16. Straffrätt : en kortfattad översikt

  av Petter Asp, Magnus Ulväng

  Häftad, Svenska, 2014-08-13
  (1 röst)

  Straffrätt - en kortfattad översikt är en introduktion till straffrätten som med hjälp av två konkreta exempel tydligt visar hur man går till väga för att lösa straffrättsliga problem. Boken syftar, genom att fokusera på tillvägagångssättet snarar...

  218 kr
  Skickas inom 2-5 vardagar.
 17. Juridik för socialt arbete 2:a uppl

  av Elisabeth Eneroth

  Häftad, Svenska, 2014-06-11
  (5 röster)

  Socialtjänstens uppdrag är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhället. Inom socialtjänstens område är det viktigt att vara förtrogen med de lagar som reglerar socialtjänsten,...

  392 kr
  Skickas inom 2-5 vardagar.
 18. Peter Rätz : nio år som undercoveragent

  av Dick Sundevall

  Pocket, Svenska, 2010-06-15
  (25 röster)

  Sveriges mest framgångsrike infiltratör berättar om sin tid inuti Hells Angels, Bandidos och Brödrarskapet MC. Med nytt slutord. Infiltratörer avslöjas och mördas. Eller försvinner spårlöst. Men Peter Rätz dog inte. Han överlever i nio år på insid...

  54 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 19. Arbetsrätt 2017

  av Lars Åhnberg

  Häftad, Svenska, 2017-01-25

  Arbetsrätt 2017 redovisar hela den aktuella lagtexten i de "vanligaste" arbetsrättslagarna - MBL, Utstationeringslagen, LAS, Uthyrningslagen, Visselblåsarlagen, Främjandelagen, Förtroendemannalagen, Arbetstidslagen, Semesterlagen, Studie...

  112 kr
  Skickas inom 2-5 vardagar.
 20. Arbetsrätten : en introduktion

  av Håkan Gabinus Göransson, Bengt Garpe

  Häftad, Svenska, 2016-02-01
  (1 röst)

  Arbetsrätten - En introduktion är en överskådlig redogörelse av den svenska arbetsrätten. Särskild uppmärksamhet ägnas åt praktiskt viktiga problem och åt sådana frågor som brukar stå i centrum i den arbetsrättsliga undervisningen. Boken vänder si...

  201 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 21. SOU 2017, del 29:

  Brottsdatalag. SOU 2017:29 : Delbetänkande från Utredningen om 2016 års dataskyddsdirektiv

  av Justitiedepartementet

  Häftad, Svenska, 2017-04-06

  Förslag om hur EU:s direktiv om skydd av personuppgifter vid brottsbekämpning, brottmålshantering och straffverkställighet ska genomföras i svensk rätt. En konsekvens av reformen är att personuppgiftslagen kommer att upphävas och att all lagstiftn...

  659 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 22. Företagets eget kapital - För juristen och ekonomen

  av Ingrid Arnesdotter

  Häftad, Svenska, 2015-02-11

  Jurister och ekonomer som arbetar med finansiering, handel med finansiella instrument, företag i ekonomisk kris, företagsanalys eller skattefrågor förväntas kunna integrera juridiska och ekonomiska synsätt och kunskaper. En förståelse av före...

  272 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 23. Brottsoffret och kriminalpolitiken

  av Claes Lernestedt, Henrik Tham

  Häftad, Svenska, 2011-09-02

  Brottsoffret står i dag i centrum för kriminalpolitiken i Sverige. Frågan om brottsoffret har på bara ett par decennier vuxit sig stark i både debatt och lagstiftning. Frågan har drivits fram från olika håll och med olika utgångspunkter: välfärdss...

  424 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 24. Författningssamling i straffrätt : 2017

  av Dennis Martinsson, Annika Norée

  Häftad, Svenska, 2017-02-08

  Författningarna i denna samling har valts ut för att användas vid undervisningen i straffrätt på juristlinjen, men de kan också användas för självstudier. Boken innehåller följaktligen de viktigaste författningarna - grundlagar, lagar och förordni...

  259 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 25. Förvaltningsrätt : en introduktion för professionsutbildningar

  av Annika Staaf, Lars Zanderin

  Häftad, Svenska, 2017-04-06

  Boken ger en introduktion till de delar av förvaltningsrätten som berör myndighetsorganisationer som på olika sätt behandlar och ger service till människor i sitt arbete, så kallade människobehandlande organisationer. Läs mer Boken tar i tur och o...

  226 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 26. Viktimologisk forskning

  av Annika Af Sandeberg, Ulf Borelius, Nils Christie, Görel Granström, Stig Grundvall

  Häftad, Svenska, 2012-01-13
  (1 röst)

  Boken är en viktimologisk antologi skriven av forskare verksamma vid olika universitet, högskolor och myndigheter. Den lyfter fram flera problem som är kopplade till brottsoffer och belyser dem utifrån både individuella och strukturella perspektiv...

  469 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 27. Hyreslagen : en kommentar

  av Leif Holmqvist, Rune Thomsson

  Häftad, Svenska, 2015-04-21

  I den elfte upplagan har författarna uppdaterat innehållet angående de nya regler som trätt i kraft i juli 2014. Det handlar om bostadsrättsförenings möjlighet att ta ut en särskild avgift vid andrahandsupplåtelse, om uppmätt förbrukning som utgån...

  1807 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 28. Konkurs : och annan insolvensrätt

  av Mikael Mellqvist, Lars Welamson

  Häftad, Svenska, 2017-03-10

  Denna bok är en lärobok i insolvensrätt, främst konkursrätt. Boken är frikostig med hänvisningar till rättsfall, förarbeten och annan relevant litteratur och är därför också användbar som en handbok.

  555 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.
 29. Socialförsäkringsrätt- vid funktionsnedsättning 2:a uppl : vid funktionsnedsättning och sjukdom

  av Elisabeth Arvidsson

  Häftad, Svenska, 2017-02-03

  En viktig del av vårt välfärdssystem är möjlighet till ekonomisk trygghet samt stöd och hjälp vid sjukdom, skador och funktionsnedsättning. Socialförsäkringen, som regleras i socialförsäkringsbalken, omfattar en mängd olika bidrag och förmåner til...

  294 kr
  Skickas inom 2-5 vardagar.
 30. Att bestämma påföljd för brott

  av Martin Borgeke, Mari Heidenborg

  Inbunden, Svenska, 2016-09-06

  Domstolarnas påföljdsbestämning tilldrar sig ständigt uppmärksamhet och intresse. Det finns i dag ett stort antal påföljder och många kombinationsmöjligheter. Även om det finns åtskilliga lagregler på området är domstolarnas påföljdsbestämning til...

  621 kr
  Skickas inom 1-3 vardagar.