Filtrera

Ämne
 • (1)
 • (1)
 • (26)
 • (1)
 • (1)
 • (12)
 • (2)
 • (1)
Format
 • (1)
 • (37)
Nyheter
 • (1)
Utgivningsår
 • (1)
 • (8)
 • (6)
 • (23)
Inspiration
 • (1)
Pris
 • (1)
 • (15)
 • (32)
Leveranstid
 • (1)
 • (36)
Geografisk plats i boken
 • (12)

Böcker av Kulturdepartementet

Sökningen gav 38 träffar.

Sortering:
 1. SOU 2017, del 92:

  Transpersoner i Sverige. SOU 2017:92. Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor : Betänkande från utredningen Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner

  av Kulturdepartementet

  Häftad, Svenska, 2017-11-29, ISBN 9789138247112

  Utredningens slutsats är bland annat att arbetet för att förbättra transpersoners levnadsvillkor måste stärkas på ett strukturellt plan, med förtydliganden av ansvar och uppdrag till myndigheter. Förslag till åtgärder inom flera områden: Fler pers...

 2. SOU 2017, del 67:

  Våldsbejakande extremism. SOU 2017:67 En forskarantologi : Forskarantologi från utredningen En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism

  av Kulturdepartementet

  Häftad, Svenska, 2017-10-13, ISBN 9789138246634

  I dagens samhälle med ökad nationalism, social oro, faktaresistens och politikerförakt behöver demokratin stärkas. Denna brett upplagda nationella översikt har skrivits på initiativ av den Nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsb...

 3. SOU 2017, del 60:

  Nästa steg? SOU 2017:60 Förslag för en stärkt minoritetspolitik : Delbetänkande från Utredningen om en stärkt minoritetspolitik

  av Kulturdepartementet

  Häftad, Svenska, 2017-06-28, ISBN 9789138246429

  Har haft i uppdrag att genomföra en sammanhållen analys av minoritetspolitiken, att se över minoritetslagen samt attutreda ett antal särskilda frågor. Utredningen föreslår flera åtgärder bland annat att det införs en skyldighet för kommuner och la...

 4. SOU 2016, del 87:

  Bättre skydd mot diskriminering. SOU 2016:87. : Betänkande från Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering

  av Kulturdepartementet

  Häftad, Svenska, 2016-12-15, ISBN 9789138245385

  Att inte utsättas för diskriminering är en mänsklig rättighet. Trots det är vårt samhälle långt ifrån fritt från diskriminering. Ett annat problem är att många av dem som har diskriminerats inte får stöd och hjälp med att ta till vara sina rättigh...

 5. SOU 2016, del 5:

  Låt fler forma framtiden! SOU 2016:5. Del A + B. : Slutbetänkande från 2014-års Demokratiutredning - Delaktighet och jämlikt inflytande

  av Kulturdepartementet

  Häftad, Svenska, 2016-01-19, ISBN 9789138244012

  Föreslår bland annat att ett nytt mål för demokratipolitiken antas; "en hållbar demokrati som kännetecknas av delaktighet och jämlikt inflytande". För att uppnå målet föreslår utredningen att regeringen ska vidta åtgärder inför och mella...

 6. SOU 2017, del 110:

  Värna demokratin mot våldsbejakande extremism. SOU 2017:110. Hinder och möjligheter : Slutbetänkande från utredningen En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism

  av Kulturdepartementet

  Häftad, Svenska, 2018-01-11, ISBN 9789138247389

  Knappast någon fråga tilldrar sig lika mycket uppmärksamhet som våldsbejakande extremism. Kritiska röster hörs ofta om att det görs för litet eller att det som görs är fel. Kritik riktas mot regeringen, myndigheter, kommuner och inte minst samordn...

 7. SOU 2017, del 79:

  Finansiering av public service. SOU 2017:79. För ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende : Delbetänkande från Parlamentariska public-service-kommittén

  av Kulturdepartementet

  Häftad, Svenska, 2017-10-17, ISBN 9789138246825

  Den parlamentariska public service-kommittén redovisar i detta delbetänkande sitt förslag till en finansierings- och uppbördsmodell för public service. Den bedöms vara långsiktigt stabil, legitim och värna verksamhetens oberoende från politiska oc...

 8. SOU 2015, del 88:

  Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design. SOU 2015:88 : Betänkande från utredningen Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design

  av Kulturdepartementet

  Häftad, Svenska, 2015-10-15, ISBN 9789138243596

  Arkitektur, form och design formar vår livsmiljö och är kraftfulla verktyg för att överbrygga sociala, ekonomiska och fysiska klyftor. Med en myndighet och en rad andra utvecklingsförslag inom till exempel utbildning, forskning, upphandling och ex...

 9. SOU 2016, del 44:

  Kraftsamling mot antiziganism. SOU 2016:44 : Slutbetänkande från Kommissionen mot antiziganism

  av Kulturdepartementet

  Häftad, Svenska, 2016-06-21, ISBN 9789138244630

  Antiziganism är den särskilda rasism som romer utsätts för. Kommissionen har haft regeringens uppdrag att åstadkomma en kraftsamling i arbetet mot antiziganism och att överbrygga den förtroendeklyfta som finns mellan den romska gruppen och samhäll...

 10. Statens offentliga utredningar 2012, del 23:

  Mindre våld för pengarna : delbetänkande . SOU 2012:23

  av Kulturdepartementet

  Häftad, Svenska, 2012-04-12, ISBN 9789138237144

  Bättre koll på fotbollens och hockeyns huliganer och risksupportrar! Föreslår att det tillkommer ett nytt kapitel 2 i tillträdesförbudslagen som gör det möjligt att föra ett gemensamt nationellt register över personer med tillträdesförbud och arra...

 11. Statens offentliga utredningar 2012, del 65:

  Läsandets kultur : slutbetänkande av Litteraturutredningen. SOU 2012:65

  av Kulturdepartementet

  Häftad, Svenska, 2012-09-28, ISBN 9789138237984

  Läslyft för Sverige ska öka läsförståelsen bland unga! Föreslår en plan för Ett läslyft för Sverige , med ett antal konkreta mål som ska vara uppnådda senast 2018. Bakgrunden är den påtagligt försämrade läsförståelsen bland unga enligt de PISA-und...

 12. Statens offentliga utredningar 2013, del 19:

  Mera glädje för pengarna : slutbetänkande av utredningen Nationell samordning mot brottslighet i samband med idrottsarrangemang. SOU 2013:19

  av Kulturdepartementet

  Häftad, Svenska, 2013-03-26, ISBN 9789138239117

  Målet är polisfria arenor! Presenterar drygt 60 förslag för att möta det s.k. huliganvåldet och förbättra säkerheten i samband med idrottsarrangemang främst när det gäller publiksporterna fotboll och ishockey. Tyngdpunkten i förslagen ligger på pr...

 13. Statens offentliga utredningar 2013, del 66:

  Översyn av det statliga stödet till dagspressen : slutbetänkande av Presstödskommittén SOU 2013:66

  av Kulturdepartementet

  Häftad, Svenska, 2013-09-25, ISBN 9789138240113

  Presstödskommittén redovisar i detta slutbetänkande sina överväganden och förslag om ett framtida statligt stöd till dagspressen. Kommittén ansluter sig till de grundläggande motiv och målsättningar som legat till grund för statsmakternas tidigare...

 14. Statens offentliga utredningar 2014, del 64:

  En ny modell för åldersklassificering av film för barn och unga : Betänkande från Utredningen om åldersgränser för film. SOU 2014:64

  av Kulturdepartementet

  Häftad, Svenska, 2014-09-16, ISBN 9789138241646

  Dagens system för åldersgränser för film gäller endast offentlig visning, men barn och unga ser i dag film på många andra sätt än på bio. Framtidens system bör därför omfatta även andra distributionsplattformar och visningsfönster än biografer Här...

 15. Departementsserien 2014, del 34:

  Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring. Ds 2014:34

  av Kulturdepartementet

  Häftad, Svenska, 2014-09-24, ISBN 9789138241738

  Föreslår bl.a. att det innan ett beslut om överlämnande fattas ska klargras att informationen i handlingarna som begärs överlämnade inte kan överföras på något annat sätt, t.ex. genom att handlingarna kopieras. Det föreslås också att det ska finna...

 16. Departementsserien 2014, del 36:

  Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation. Ds 2014:36

  av Kulturdepartementet

  Häftad, Svenska, 2014-11-11, ISBN 9789138241851

  För att svensk rätt fullt ut ska uppfylla Kulturkonventionens alla protokoll, föreslås komplettering i lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser samt i Kulturmiljölagen (1988:950).

 17. Departementsserien 2014, del 37:

  Förslag till ändringar i radio- och tv-lagen. Ds 2014:37

  av Kulturdepartementet

  Häftad, Svenska, 2014-11-11, ISBN 9789138241875

  Den nuvarande radio- och tv-lagen (2010:696) trädde i kraft den 1 augusti 2010. Sverige tog den 22 november 2013 emot en formell underrättelse i vilken kommissionen gör gällande att det finns brister i genomförandet av direktivet (överträdelse num...

 18. SOU 2014, del 77:

  Från analog till digital marksänd radio - en plan från Digitalradiosamordningen. SOU 2014:77 : Betänkande från Digitalradiosamordningen

  av Kulturdepartementet

  Häftad, Svenska, 2014-12-02, ISBN 9789138241967

  Digitalradiosamordningen har haft i uppdrag att utarbeta ett förslag till plan för övergång från FM-sändningar till marksänd digitalradio. En utgångspunkt för arbetet har varit att en övergång bör vara marknadsdriven, samtidigt som det allmänna ka...

 19. Departementsserien 2015, del 10:

  Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål. Ds 2015:10

  av Kulturdepartementet

  Häftad, Svenska, 2015-03-01, ISBN 9789138242384

  Handlar huvudsakligen genomförandet i svensk rätt av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/60/EU om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium. Syftet med omarbetningen av direktivet är att ge med...

 20. Ds 2015, del 14:

  Statliga utställningsgarantier. Ds 2015:14. : En översyn

  av Kulturdepartementet

  Häftad, Svenska, 2015-05-08, ISBN 9789138242544

  Förslag om ändringar i förordningen om statliga utställningsgarantier som till en början kommer att leda till ökade kostnader för handläggning av ärenden eftersom nya blanketter och föreskrifter måste tas fram. Genom förenklingar av regelverket sa...

 21. SOU 2014, del 26:

  Begravningsclearing. SOU 2015:26 : Betänkande från Utredningen om begravningsclearing

  av Kulturdepartementet

  Häftad, Svenska, 2015-03-26, ISBN 9789138242599

  En särskild utredare har sett över systemet med reglering av kostnader vid gravsättning av avlidna som inte har varit folkbokförda inom en huvudmans förvaltningsområde, s.k. begravningsclearing. Syftet med översynen är att förenkla utformningen av...

 22. Ds 2014, del 8:

  The Dark Unknown History. Ds 2014:8. : White Paper on Abuses and Rights Violations Against Roma in the 20th Century

  av Kulturdepartementet

  Häftad, Svenska, 2015-05-12, ISBN 9789138242667

  Translation into English of Ds 2014:8. Work at the Government Offices of Sweden on drawing up a White Paper on the abuse and rights violations suffered by Roma began in spring 2011. Less than a year later the Delegation for Roma Issues had shown i...

 23. Ds 2015, del 31:

  Framtidens filmpolitik. Ds 2015:31

  av Kulturdepartementet

  Häftad, Svenska, 2015-06-05, ISBN 9789138243053

  Förslaget innebär att staten lämnar det nuvarande filmavtalet år 2017 och tar ett helhetsansvar för den nationella filmpolitiken. Föreslår ett nytt marknadsstöd efter dansk modell som ska få bort de brister som det så kallade automatstödet har haf...

 24. Ds 2015, del 38:

  Statligt stöd till civila samhället - en översyn av fyra bidragsförordningar samt stöd till Exit. Ds 2015:38

  av Kulturdepartementet

  Häftad, Svenska, 2015-07-16, ISBN 9789138243336

  Uppdraget har varit att genomföra en översyn av de statliga stöden till organisationer inom det civila samhället inom områdena integration, diskriminering, främlingsfientlighet, homofobi och andra områden av intolerans samt nationella minoriteter....

 25. SOU 2015, del 89:

  Ny museipolitik. SOU 2015:89 : Betänkande från Museiutredningen

  av Kulturdepartementet

  Häftad, Svenska, 2015-10-16, ISBN 9789138243626

  Museiutredningen har genomfört en översyn av de statliga museernas uppdrag, myndighets- och institutionsstruktur samt regeringens styrning av dem. De har bl.a. kommit fram till det behövs en särskild museilag, att en ny myndighet inrättas för att ...

 26. SOU 2015, del 94:

  Medieborgarna & medierna. SOU 2015:94. En digital värld av rättigheter, skyldigheter, möjligheter och ansvar : Delbetänkande från Medieutredningen

  av Kulturdepartementet

  Häftad, Svenska, 2015-11-12, ISBN 9789138243695

  Digitaliseringen öppnar enorma möjligheter. Tröskeln för att skapa innehåll, uttrycka åsikter och sprida dem har aldrig varit så låg som i dag. Trots denna enorma teoretiska potential har långt ifrån alla fått maximal utväxling i praktiken. Utredn...

 27. SOU 2015, del 96:

  Låt fler forma framtiden! : Forskarantologi : bilaga till betänkande. SOU 2015:96

  av Kulturdepartementet

  Häftad, Svenska, 2015-12-10, ISBN 9789138243725

  Omfattande samhällsförändringar har stor inverkan på demokratins institutioner och funktionssätt. Digitaliseringen påverkar förutsättningarna för mediemarknaden och utmanar de traditionella medierna. Internet och sociala mediers betydlese för info...

 28. SOU 2015, del 103:

  Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner. SOU 2015:103 : Betänkande från Utredningen om transpersoners straffrättsliga skydd m.m.

  av Kulturdepartementet

  Häftad, Svenska, 2015-12-10, ISBN 9789138243862

  Utredningen har haft i uppdrag se över om det straffrättsliga skyddet för transpersoner behöver stärkas liksom om den kritiserade diskrimineringsgrunden "könsöverskridande identitet och uttryck" bör ändras i lagstiftningen.Utredningen an...

 29. Ds 2016, del 23:

  Vissa frågor om kommersiell radio. Ds 2016:23.

  av Kulturdepartementet

  Häftad, Svenska, 2016-06-27, ISBN 9789138244746

  Förslag om att ge Myndigheten för press, radio och tv större frihet vid utformningen av sändningsområden för analog kommersiell radio. Bland annat att myndigheten inte längre ska behöva ta hänsyn till vad som är naturliga lokala intresseområden ut...

 30. SOU 2016, del 69:

  En inkluderande kulturskola på egen grund. SOU 2016:69. : Betänkande från Kulturutredningen

  av Kulturdepartementet

  Häftad, Svenska, 2016-10-25, ISBN 9789138245125

  Föreslår bl.a. annat att nationella mål för den kommunala kulturskolan ska införas och ett nationellt kulturskolecentrum ska inrättas. Utredningen presenterar nationella mål som vägledande för den kommunala kulturskolan samt ett antal sammanlänkad...