Filtrera

Språk
 • (592)
 • (3457)
 • (1729)
 • Visa alla
Ämne
 • (4)
 • (4)
 • (592)
 • (8)
 • (3)
 • (874)
 • (2)
 • (912)
 • (35)
 • (31)
 • (96)
 • (7)
 • (1)
 • (6)
 • (139)
Format
 • (1889)
 • (903)
 • (2573)
Nyheter
 • (8)
Utgivningsår
 • (1)
 • (84)
 • (787)
 • (1024)
 • (4156)
Inspiration
 • (5)
Pris
 • (50)
 • (496)
 • (2437)
Leveranstid
 • (903)
 • (1495)
 • (1619)
 • (1760)
Tidsperiod i boken
 • (5)
Geografisk plats i boken
 • (2)
 • (445)
 • (20)

Förlag Wolters Kluwer

Sökningen gav 6088 träffar. Använd menyn till vänster för att förfina träfflistan.

Sortering:
 1. Tvistemålsprocessen II : en handledning för huvudförhandlingen

  av Thore Brolin, Magnus Widebeck, Åke Rehnström, Fanny Gleiss Wilborg

  Häftad, Svenska, 2016-08-24, ISBN 9789139206194

  TVISTEMÅLSPROCESSEN II. En handledningen för huvudförhandlingen går i detalj igenom huvudförhandlingen från planering av förhandlingen till meddelande av dom. Här finns praktiska synpunkter på de regler som styr domstolens och parternas agerande u...

 2. Utlänningslagen : med kommentarer

  av Håkan Sandesjö, Gerhard Wikrén

  Häftad, Svenska, 2017-09-08, ISBN 9789139115878
  (1 röst)

  Utlänningslagen behandlar rätten för utlänningar att resa in i och vistas i Sverige och rätten att arbeta och studera här. Den innehåller också bestämmelser om avvisning och utvisning och i övrigt bestämmelser som är grundläggande för utlänningars...

 3. Sveriges Rikes Lag 2017 (klotband) : När du köper Sveriges Rikes Lag 2017 får du även tillgång till lagboken som app med riktig lagbokskänsla.

  av Johan Munck

  Inbunden, Svenska, 2017-01-16, ISBN 9789139019848
  (4 röster)

  Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som publicerats i Svensk Författningssamling fram till början av januari 2017. En systematiskt bearbetad sammanställ...

 4. Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, individ och marknad

  av Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Ann Towns, Lena Wängnerud

  Häftad, Svenska, 2017-01-17, ISBN 9789139115151
  (1 röst)

  Metodpraktikan är en vägledning för den som vill ta ett helhetsgrepp på empirisk samhällsforskning. Boken ger ett samlat perspektiv på hela forskningsprocessen - från de viktiga inledande stegen med problemformulering och designval till de kanske ...

 5. Författningssamling i polisrätt

  av Andreas Anderberg

  Häftad, Svenska, 2017-08-10, ISBN 9789139208211
  (1 röst)

  Författningar i polisrätt samlar de mest centrala lagarna med relevans för den polisiära verksamheten. Här presenteras rättsnormer från olika rättsområden såsom t.ex. offentlig rätt, straffrätt, processrätt och socialrätt. Boken riktar sig i först...

 6. Skälig misstanke : en handbok

  av Simon Andersson

  Häftad, Svenska, 2017-11-01, ISBN 9789139019480

  Beviskravet skälig misstanke är centralt för förundersökningen eftersom de flesta tvångsmedel och de flesta av den misstänktes rättigheter är knutna till detta beviskrav. Då det varken framgår av lag eller av förarbeten vad beviskravet innebär, är...

 7. Förundersökningskungörelsen : en kommentar

  av Jessica Ingelström, Monica Nebelius Lüning, Hans-Olof Sandén

  Häftad, Svenska, 2017-10-04, ISBN 9789139020219

  Förundersökningen är en central del av brottsbekämpningen. Det är under denna som det ska klarläggas vad som faktiskt har hänt. Olika perspektiv ska föras fram och jämföras med varandra, bevis ska samlas in och beslut ska fattas. Många åtgärder so...

 8. Brottsbalken : en kommentar. Del 1, (1-12 kap.) - brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m.

  av Madeleine Leijonhufvud, Per Ole Träskman, Suzanne Wennberg

  Häftad, Svenska, 2017-08-11, ISBN 9789139208402

  Brottsbalken. En kommentar Del I (1-12 kap.) Brotten mot person och fömögenhetsbrotten m.m. Studentutgåva 8 är en studentutgåva av den s.k. brottsbalkskommentaren avsedd att användas som kurslitteratur i straffrätt i juristutbildningen. I denna åt...

 9. Brottsbalken : en kommentar. Del 2, (13-24 kap.) - brotten mot allmänheten och staten m.m.

  av Stefan Johansson, Madeleine Leijonhufvud, Hedvig Trost, Per Ole Träskman, Suzanne Wennberg

  Häftad, Svenska, 2017-08-11, ISBN 9789139208419

  Brottsbalken. En kommentar Del II (13-24 kap.) Brotten mot allmänheten och staten m.m. Studentutgåva 8 är en studentutgåva av den s.k. brottsbalkskommentaren avsedd att användas som kurslitteratur i straffrätt i juristutbildningen. I denna åttonde...

 10. Anställningsskydd : en lagkommentar

  av Lars Lunning, Gudmund Toijer

  Inbunden, Svenska, 2016-09-14, ISBN 9789139114741

  Anställningsskydd är en kommentar till den svenska lagstiftningen på anställningsskyddets område. Här finns en genomgång av lagförarbeten och av den omfattande rättspraxis som har vuxit fram i Arbetsdomstolen under mer än fyrtio år. Genom de senas...

 11. Trafikförfattningar 2017/18

  Häftad, Svenska, 2017-10-11, ISBN 9789139020257
  (2 röster)

  Trafikförfattningar gavs tidigare ut av NTF Förlag. I årets utgåva, 2017/18, har ändringar skett i bl.a. trafikförordningen, fordonsförordningen, förordningen om vägtrafikregister samt i lagen respektive förordningen om kollektivtrafik. Den senast...

 12. Preskription : om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid

  av Stefan Lindskog

  Inbunden, Svenska, 2017-01-30, ISBN 9789139020172

  Denna snart tre decennier gamla preskriptionsmonografi uppdateras med denna upplaga för tredje gången. Trots allt som har hänt under åren är grunden i arbetet oförändrad. Det som har tillkommit i senare upplagor är utöver vad som följer av ny lags...

 13. Svensk aktiebolagsrätt

  av Torsten Sandström

  Häftad, Svenska, 2017-08-23, ISBN 9789139208174

  Svensk aktiebolagsrätt handlar om en företagsform i centrum av det svenska näringslivet: aktiebolaget. Regler om detta finns i 2005 års aktiebolagslag (ABL). Boken tar sikte på regler om aktiebolagets bildande och upphörande, hur beslut fattas och...

 14. Arbetslagstiftning 2017 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2017

  av Håkan Gabinus Göransson, Bengt Garpe, Naiti Del Sante

  Häftad, Svenska, 2017-08-21, ISBN 9789139208334
  (3 röster)

  ARBETSLAGSTIFTNING är ett välkänt och praktiskt arbetsredskap för den som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor. I syfte att öka bokens praktiska värde finns hänvisningar till rättsfall och litteratur, en omfattande förteckning över arbetsrä...

 15. Konkurs : och annan insolvensrätt

  av Mikael Mellqvist, Lars Welamson

  Häftad, Svenska, 2017-03-10, ISBN 9789139207740

  Denna bok är en lärobok i insolvensrätt, främst konkursrätt. Boken är frikostig med hänvisningar till rättsfall, förarbeten och annan relevant litteratur och är därför också användbar som en handbok.

 16. Lagen om ekonomiska föreningar : En kommentar

  av Anders Mallmé, Sten Andersson, Bo Thorstorp

  Häftad, Svenska, 2016-10-06, ISBN 9789139019596

  Boken utgör den fjärde upplagan av en lagkommentar, vars första upplaga kom ut år 1987. Den har nu uppdaterats med hänsyn till alla ändringar som har skett i lagen om ekonomiska föreningar sedan 2002 års upplaga. Det innebär att den bl.a. behandla...

 17. Att skriva bättre i jobbet : en basbok om brukstexter

  av Kerstin Lundin, Barbro Ehrenberg-Sundin, Åsa Wedin

  Häftad, Svenska, 2017-09-19, ISBN 9789139115809

  När vi skriver i arbetet - på myndigheten, på företaget eller i organisationen - är det ofta för att förmedla ett viktigt budskap. Då måste vi försöka hitta den rätta tonen, formulera oss tydligt och presentera innehållet rakt på sak, allt för att...

 18. Processramen i förvaltningsmål : ändring av talan och anslutande frågor

  av Ulrik Von Essen

  Häftad, Svenska, 2016-02-09, ISBN 9789139018971
  (1 röst)

  Förvaltningsdomstolarna och de processer som förs i dessa har fått en alltmer framskjuten roll i det svenska samhället. Det finns numera omkring 600 måltyper och dessa är av mycket skiftande karaktär. I Processramen i förvaltningsmål undersöks hur...

 19. Personaljuridik

  av Tommy Iseskog

  Inbunden, Svenska, 2017-08-30, ISBN 9789139115663
  (1 röst)

  Detta är den trettionde upplagan av boken Personaljuridik . I den första upplagan (1979) myntade Tommy Iseskog begreppet "personaljuridik", som beskriver de juridiska regler som gäller i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare....

 20. SOU 2017, del 29:

  Brottsdatalag. SOU 2017:29 : Delbetänkande från Utredningen om 2016 års dataskyddsdirektiv

  av Justitiedepartementet

  Häftad, Svenska, 2017-04-06, ISBN 9789138245903

  Förslag om hur EU:s direktiv om skydd av personuppgifter vid brottsbekämpning, brottmålshantering och straffverkställighet ska genomföras i svensk rätt. En konsekvens av reformen är att personuppgiftslagen kommer att upphävas och att all lagstiftn...

 21. Upphovsrättslagstiftningen : en kommentar

  av Henry Olsson, Jan Rosén

  Häftad, Svenska, 2016-08-23, ISBN 9789139018780

  Den fjärde upplagan av denna lagkommentar beaktar nyheter och ändringar på upphovsrättens och de närstående rättigheternas områden som förekommit fram till mitten av april månad år 2016. Särdeles mycket har inte inträffat i lagstiftningshänseende ...

 22. Fastighetsmäklarlagen : en kommentar

  av Magnus Melin

  Inbunden, Svenska, 2017-01-20, ISBN 9789139115373

  I den fjärde upplagan av kommentaren berörs ett antal nya avgöranden från Högsta domstolen, bland annat ett som rör centrala frågor om rätten till provision och ett som behandlar lagens tillämpningsområde vid inkråmsförmedlingar. Vidare finns nya ...

 23. Obeståndsrätten : en introduktion

  av Mikael Mellqvist

  Häftad, Svenska, 2017-06-12, ISBN 9789139208150

  Obeståndsrätten. En introduktion är en bok som översiktligt och oncentrerat beskriver instituten utsökning (främst utmätning), konkurs, företagsrekonstruktion och skuldsanering. Dessa fyra institut innefattar alla en formaliserad hantering av en p...

 24. Europarättens grunder

  av Ulf Bernitz, Anders Kjellgren

  Häftad, Svenska, 2018-01-11, ISBN 9789139208112

  Denna sjätte upplaga har fördjupats på flera viktiga punkter och behandlar, förutom den snabba rättsutvecklingen genom lagstiftning och rättspraxis på centrala områden, även Brexit och andra skeenden av betydelse för EU och dess framtida vägval. F...

 25. Lärobok i immaterialrätt : upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt - I Sverige, EU och internationellt

  av Marianne Levin

  Häftad, Svenska, 2017-04-03, ISBN 9789139207320

  Skyddet för intellektuella prestationer och kännetecken spelar i våra dagar en mycket stor ekonomisk och kulturell roll. Upphovsrätt, patenträtt, designrätt och känneteckensrätt inklusive kvalitetsbeteckningar utgör centrala värden i företag. Samt...

 26. Kommersiell hyresrätt

  av Anders Victorin, Assur Badur, Jonny Flodin, Richard Hager

  Häftad, Svenska, 2017-02-28, ISBN 9789139115472

  Kommersiell hyresrätt behandlar de viktigaste frågorna om lokalhyra. Boken vänder sig till hyresgäster och hyresvärdar samt till praktiserande jurister som har intresse av hyresfrågor. Den avser att vara praktisk också i den meningen att den ger e...

 27. Avtal : lärobok i allmän avtalsrätt

  av Axel Adlercreutz, Bernard Johann Mulder

  Häftad, Svenska, 2017-08-30, ISBN 9789139207924

  Avtal ger en samlad kortfattad framställning om den svenska allmänna avtalsrätten. Med utgångspunkt i regleringen i avtalslagen, behandlas i boken frågor om slutande av avtal, avtal genom fullmäktig, avtals ogiltighet, oskäliga avtalsvillkor och t...

 28. UFB 3 Universitet och högskolor 2017/18

  Häftad, Svenska, 2017-09-25, ISBN 9789139115557

  Författningssamling med regler och föreskrifter som styr universitet och högskola.

 29. Straffrättens påföljdslära

  av Nils Jareborg, Josef Zila

  Häftad, Svenska, 2017-06-29, ISBN 9789139208358

  Boken är avsedd som kurslitteratur om det straffrättsliga påföljdssystemet för juristutbildningens grundkurs i straffrätt. Själva påföljdsbestämningen sätts i förgrunden och framställningen tar främst sikte på att kartlägga den ideologiska bakgrun...

 30. Gymnasieskolans regelbok 2017/18 : bestämmelser om gymnasieskolan

  av Lars Werner

  Häftad, Svenska, 2017-10-03, ISBN 9789139115687

  I Gymnasieskolans regelbok finns de viktigaste bestämmelserna för gymnasieskolan samlade även de som gäller för fristående gymnasieskolor. Här återges de delar av skollagen och gymnasieförordningen som berör gymnasieskolan, läroplanen samt program...