Filtrera

Ämne
 • (86)
 • (1)
 • (3)
 • (3)
 • (14)
 • (2)
Utgivningsår
 • (1)
 • (95)
Pris
 • (2)
 • (56)
Geografisk plats i boken
 • (23)
 • (2)

Serie SOU 2016

Sökningen gav 96 träffar.

Sortering:
 1. SOU 2016, del 8:

  Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. SOU 2016:8. Fjärde penningtvättsdirektivet - samordning - ny penningtvättslag m.m. Del 1 ; del 2. : Betänkande från 2015-års pennin

  av Finansdepartementet

  Häftad, Svenska, 2016-02-04, ISBN 9789138244050

  Som ett första led i uppdraget har utredningen haft i uppgift att se över vilka åtgärder som behöver vidtas för att ytterligare effektivisera bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism genom att: genomföra det fjärde penningtvättsd...

 2. SOU 2016, del 19:

  Barnkonventionen blir svensk lag. SOU 2016:19. : Betänkande från Barnrättighetsutredningen

  Häftad, Svenska, 2016-03-14, ISBN 9789138244203

  Förslagen i utredningen innefattar i huvudsak: Förslag till lag om inkorporering av barnkonventionen. Ett kunskapslyft för att höja kompetensen om barnkonventionen. Att myndigheter som är centrala för att säkerställa barnets rättigheter får i uppd...

 3. SOU 2016, del 94:

  Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera. SOU 2016:94 : Betänkande från Att vända frånvaro till närvaro - en utredning om problematisk elevfrånvaro

  av Utbildningsdepartementet

  Häftad, Svenska, 2017-01-09, ISBN 9789138245460

  Utredningen har identifierat följande primära problemområden: Det finns brister i skolans och elevhälsans närvarofrämjande arbete och i arbetet med att förebygga frånvaro. Arbetet inriktas främst på åtgärder när frånvaron väl är ett faktum. Det fi...

 4. SOU 2016, del 77:

  En gymnasieutbildning för alla. SOU 2016:77. Åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. DEL 1 & DEL 2. : Betänkande från Gymnasieutredningen

  av Utbildningsdepartementet

  Häftad, Svenska, 2016-11-02, ISBN 9789138245217

  Föreslår åtgärder för at alla ungdomar ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Man föreslår många och varierande åtgärder och menar att förslag om åtgärder kan göras utifrån flera olika ambitionsnivåer. En utgångspunkt har varit att försl...

 5. SOU 2016, del 53:

  Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton. SOU 2016:53. : Betänkande från 2015 års betaltjänstutredning

  Häftad, Svenska, 2016-09-01, ISBN 9789138244821

  Några av kapitlen i utredningen behandlar: Tredjepartsbetaltjänstleverantörer Obehöriga transaktioner m.m. Tillträde till betalningssystem och till konton som hålls i ett kreditinstitut Avgifter för betaltjänster Operativa risker, säkerhetsrisker ...

 6. SOU 2016, del 93:

  Klassificering av nya psykoaktiva substanser. SOU 2016:93. : Betänkande från Utredningen om nätdroger m.m.

  av Socialdepartementet

  Häftad, Svenska, 2016-12-27, ISBN 9789138245453

  Förslag till olika åtgärder som syftar till att snabbare kunna klassificera sådana hälsofarliga substanser som förekommer eller kan komma att göras tillgängliga på den svenska marknaden. Utredningen bedömer att regleringen av narkotika och hälsofa...

 7. SOU 2016, del 87:

  Bättre skydd mot diskriminering. SOU 2016:87. : Betänkande från Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering

  av Kulturdepartementet

  Häftad, Svenska, 2016-12-15, ISBN 9789138245385

  Att inte utsättas för diskriminering är en mänsklig rättighet. Trots det är vårt samhälle långt ifrån fritt från diskriminering. Ett annat problem är att många av dem som har diskriminerats inte får stöd och hjälp med att ta till vara sina rättigh...

 8. SOU 2016, del 5:

  Låt fler forma framtiden! SOU 2016:5. Del A + B. : Slutbetänkande från 2014-års Demokratiutredning - Delaktighet och jämlikt inflytande

  av Kulturdepartementet

  Häftad, Svenska, 2016-01-19, ISBN 9789138244012

  Föreslår bland annat att ett nytt mål för demokratipolitiken antas; "en hållbar demokrati som kännetecknas av delaktighet och jämlikt inflytande". För att uppnå målet föreslår utredningen att regeringen ska vidta åtgärder inför och mella...

 9. SOU 2016, del 30:

  Människorna, medierna, marknaden. SOU 2016:30. Medieutredningens forskningsantologi om en demokrati i förändring : Forskningsantologi från Medieutredningen

  Häftad, Svenska, 2016-04-19, ISBN 9789138244333
  (1 röst)

  Som ett led i Medieutredningens arbete har framstående medieforskare från olika lärosäten ombetts bidra med vetenskapligt grundade översikter, analyser och reflektioner. Dessa har av utredningens forskningsledare Oscar Westlund sammanställts i den...

 10. SOU 2016, del 4:

  Politisk information i skolan - ett led i demokratiuppdraget. SOU 2016:4. : Betänkande från Utredningen om politisk information i skolan

  av Utbildningsdepartementet

  Häftad, Svenska, 2016-01-19, ISBN 9789138244005

  Mot bakgrund av det oklara rättsläget föreslår utredningen att en ny bestämmelse införs i skollagen som ryms inom 1 kap. 9 § RF. Enligt den föreslagna bestämmelsen ges skolan möjlighet att begränsa antalet inbjudna partier att medverka i utbildnin...

 11. SOU 2016, del 65:

  Ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten. SOU 2016:65. : Betänkande från Utredningen om tillsynen över den personliga integriteten

  av Justitiedepartementet

  Häftad, Svenska, 2016-10-05, ISBN 9789138245033

  Utöver Datainspektionen utövar en handfull myndigheter tillsyn över sådan personuppgiftsbehandling som förekommer i vissa särskilda verksamheter. Utredningen har identifierat vissa problem i gränsdragningen mellan Datainspektionen och några av de ...

 12. SOU 2016, del 46:

  Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar. SOU 2016:46. : Slutbetänkande från Utredningen om kvalitet i utbildningen fö

  av Utbildningsdepartementet

  Häftad, Svenska, 2016-07-01, ISBN 9789138244678

  Utredningen konstaterar att dessa elever har en svår skolsituation och når målen i lägre utsträckning än genomsnittet. Man föreslår en helhetslösning av hur stödet till elever med dövhet, hörselnedsättning eller grav språkstörning får organiseras ...

 13. SOU 2016, del 89:

  För digitalisering i tiden. SOU 2016:89 : Slutbetänkande från Digitaliseringskommissionen

  av Näringsdepartementet

  Häftad, Svenska, 2016-12-19, ISBN 9789138245408

  Digitaliseringskommissionen har under drygt fyra år följt Sveriges utveckling mot det it-politiska målet, utrett och analyserat omvärldsutvecklingen och fört fram totalt 28 enskilda förslag för att Sverige ska nå det it-politiska målet.Digitaliser...

 14. SOU 2016, del 85:

  Digitaliseringens effekter på individ och samhälle. SOU 2016:85. Fyra temarapporter. : Delbetänkande från Digitaliseringskommissionen

  Häftad, Svenska, 2016-12-19, ISBN 9789138245361

  Under 2016 har Digitaliseringskommissionen publicerat fyra temarapporter: Det datadrivna samhället (temarapport 2016:1), Det sociala kontraktet i en digital tid (temarapport 2016:2), Digitalisering för ett hållbart klimat (temarapport 2016:3) Den ...

 15. SOU 2016, del 40:

  Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation. SOU 2016:40. : Delbetänkande från Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för a

  av Justitiedepartementet

  Häftad, Svenska, 2016-06-20, ISBN 9789138244579

  Konstaterar att den som deltar i en väpnad konflikt utomlands för en terroristorganisation redan i dag kan bestraffas i mycket stor utsträckning. Samtidigt finns det typer av deltagande som i dag inte är kriminaliserat. Exempel är materielvård, tr...

 16. SOU 2016, del 62:

  Ökad insyn i välfärden. SOU 2016:62. : Betänkande från Utredningen om ökad insyn i välfärden

  Häftad, Svenska, 2016-10-04, ISBN 9789138244999

  Förslag om hur offentlighetsprincipen i praktiken kan införas i privat utförd, offentligt finansierad vård och omsorg. Förslagen omfattar även fristående förskolor, fritidshem och vuxenutbildning. Införandet av offentlighetsprincipen i offentligt ...

 17. SOU 2016, del 2:

  Effektiv vård. SOU 2016:2 : Betänkande från utredningen En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården

  av Socialdepartementet

  Häftad, Svenska, 2016-01-14, ISBN 9789138243985

  Analyserar och belyser de effektivitetsproblem och utvecklingsområden som finns. Utredningen utgångspunkt har varit att värdet av hälso- och sjukvården uppstår i mötet eller interaktionen mellan patienten och vården. Vårdens effektivitet avgörs dä...

 18. SOU 2016, del 55:

  Det handlar om jämlik hälsa. SOU 2016:55. Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete : Delbetänkande från Kommissionen för jämlik hälsa

  av Socialdepartementet

  Häftad, Svenska, 2016-09-01, ISBN 9789138244845

  Tre principiellt olika typer av åtgärder för att åstadkomma en mer jämlik hälsa har identifierats i delbetänknadet: För det första åtgärder som handlar om att stärka människors egna möjligheter att agera och generera resurser. För det andra åtgärd...

 19. SOU 2016, del 68:

  Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter. SOU 2016:68 : Betänkande från Utredningen om vissa konsumentkrediter

  av Justitiedepartementet

  Häftad, Svenska, 2016-10-13, ISBN 9789138245101

  Ett räntetak för snabblån och andra åtgärder för att minska risken att konsumenter tar dyra lån som de sedan inte har råd att betala tillbaka - det är förslag som presenteras i utredningen. Utredningen föreslår bland annat följande åtgärder: Ett r...

 20. SOU 2016, del 57:

  Säkerhet i ny tid. SOU 2016:57 : Betänkande från Utredningen om Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten

  av Utrikesdepartementet

  Häftad, Svenska, 2016-09-09, ISBN 9789138244890

  Utredningen för ett resonemang och redovisar några grundläggande säkerhetspolitiska utgångspunkter avseende förhållanden till FN, EU, Nato och de nordiska länderna. Försvarsberedningen har tidigare slagit fast att den ryska aggressionen mot Ukrain...

 21. SOU 2016, del 11:

  Olika vägar till föräldraskap. SOU 2016:11 : Slutbetänkande från Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet

  av Justitiedepartementet

  Häftad, Svenska, 2016-02-24, ISBN 9789138244111

  Utredaren lämnar en rad förslag: Det ska bli möjligt för par och ensamstående kvinnor att inom svensk hälso- och sjukvård genomgå assisterad befruktning med enbart donerade könsceller. Detta innebär att kravet på genetisk koppling mellan barnet oc...

 22. SOU 2016, del 58:

  Ändrade mediegrundlagar (Del 1 och del 2). SOU 2016:58. : Betänkande från Mediegrundlagskommittén

  Häftad, Svenska, 2016-09-15, ISBN 9789138244937

  Kommittén föreslår omfattande förändringar av språket och strukturen i TF (Tryckfrihetsförordningen) och YGL (Yttrandefrihetsgrundlagen) för att grundlagarna ska bli så lätta att förstå och tillämpa som möjligt. Grundlagsskyddet för publiceringar ...

 23. SOU 2016, del 41:

  Hur står det till med den personliga integriteten? SOU 2016:41. En kartläggning av Integritetskommittén. : Delbetänkande från Integritetskommittén

  Häftad, Svenska, 2016-06-08, ISBN 9789138244593

  Utredningens grundläggande slutsats; den fredade zon medborgare har rätt till minskar samtidigt som insamlandet och vidareanvändningen av personuppgifter ökar. Det som är förknippat med den högsta risken för den personliga integriteten: handlar of...

 24. SOU 2016, del 60:

  Ett starkare skydd för den sexuella integriteten. SOU 2016:60. : Betänkande från 2014 års sexualbrottskommitté

  Häftad, Svenska, 2016-10-05, ISBN 9789138244975

  Sexualbrottskommittén föreslår följande: Sexualbrottslagstiftningen ska ändras så att gränsen mellan straffri och straffbar gärning dras vid om deltagandet i en sexuell handling har varit frivilligt eller inte. Brottsbeteckningen våldtäkt tas bort...

 25. SOU 2016, del 37:

  Rätten till en personförsäkring. SOU 2016:37. Ett stärkt konsumentskydd : Betänkande från Utredningen om rätten till en personförsäkring

  Häftad, Svenska, 2016-05-30, ISBN 9789138244500

  Kartlägger i vilken utsträckning försäkringsbolagen avslår ansökningar om personförsäkring eller meddelar sådana försäkringar med särskilda inskränkningar eller förhöjda premier, identifierar under vilka omständigheter det är vanligt att ansökning...

 26. SOU 2016, del 70:

  Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer. SOU 2016:70 : Slutbetänkande från 2015 års människohandelsutredning

  av Justitiedepartementet

  Häftad, Svenska, 2016-10-26, ISBN 9789138245132

  Föreslår flera lagändringar om människohandel. Det tydliggörs att det inte ska krävas ett särskilt maktförhållande mellan förövare och brottsoffer. Redan likgiltighetsuppsåt till exploateringen ska medföra straffansvar. Skyddet för utsatta barn sk...

 27. SOU 2016, del 42:

  Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling m.m. SOU 2016:42. : Betänkande från 2014 års människohandelsutredning

  av Justitiedepartementet

  Häftad, Svenska, 2016-06-17, ISBN 9789138244609

  Har undersökt om det finns behov av åtgärder för att säkerställa ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och köp av sexuell handling av barn. Utredningen har även utvärderat hur oaktsamhetskravet för gärningsmän beträffande brot...

 28. SOU 2016, del 92:

  Värna demokratin mot våldsbejakande extremism. SOU 2016:92. Nationell samordning och kommunernas ansvar : Delbetänkande från utredningen En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejak

  av Justitiedepartementet

  Häftad, Svenska, 2016-12-22, ISBN 9789138245446

  Föreslår bl.a. att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska ta över samordningsuppdraget att värna demokratin mot våldsbejakande extremism och att länsstyrelserna får en roll som länsvisa samordnare gentemot kommunerna. Den svenska vå...

 29. SOU 2016, del 13:

  Palett för ett stärkt civilsamhälle. SOU 2016:13 : Betänkande från Utredningen för ett stärkt civilsamhälle

  Häftad, Svenska, 2016-02-26, ISBN 9789138244135

  Föreslår flera åtgärder för att stärka civilsamhället, bland annat genom ökad kunskap hos det offentliga, tydligare myndighetsstyrning och krav på konsekvensanalyser avseende civilsamhället. Utredningen lämnar också förslag för att öka civilsamhäl...

 30. SOU 2016, del 52:

  Färre i häkte och minskad isolering. SOU 2016:52 : Betänkande från Häktes- och restriktionsutredningen

  av Justitiedepartementet

  Häftad, Svenska, 2016-08-29, ISBN 9789138244814

  Utredningen lämnar bland annat följande förslag: Inrätta två nya alternativ till häktning; hemarrest och områdesarrest. Dessa ska övervakas med fotboja och den misstänkte förbjuds att lämna bostaden eller ett visst område annat än vid vissa bestäm...