Användarprofil Jeffrey / Betyg & recensioner

Betyg & recensioner av Jeffrey

Antal betyg: 49
Antal recensioner: 8

Tid att leva : ett tioveckors program för stresshant...

Suverän självhjälpsbok om stress

18 oktober 2018

Författarna har gjort ett helt fantastiskt jobb med denna bok. Bra struktur, enkelt och välskrivet, mkt pedagogiskt upplagd och de fördjupande avsnitten är såååå bra sammanfattade av ett komplext område. I mitt jobb som leg.psykoterapeut inom företagshälsovården så använder jag regelbundet denna bok tillsammans med klienterna, vilka tycker att boken är mkt bra och att de kan återkomma till den när de märker att stressymtomen är tillbaka. På bokens hemsida hittar du mkt bra formulär, övningar. Jag har läst boken flera ggr och kommer göra så igen. Jag rekommenderar boken varje vecka till klienter jag har, till studenter jag undervisar i KBT och till kollegor. Boken är helt enkelt ett måste i bokhyllan!

3 av 3 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Motiverad : Feedback, mindset och viljan att utvecklas

Äntligen en sammanfattande bok om motivation

18 oktober 2018

Forskningen om motivation är mkt omfattande och jag har haft svårigheter med att veta var jag ska börja läsa inom området. Alva sammanfattar området på ett suveränt sätt. Hon skriver på ett enkelt, pedagogiskt och engagerande sätt. I mitt jobb som leg.psykoterapeut inom företagshälsovården möter jag chefer, föräldrar och pedagoger och den här boken refererar jag återkommande till under mina sessioner, handledningar och föreläsningar. Tack vare boken har jag också nu kunnat fördjupa mig inom områden som Alva har sammanfattat, t ex Dwecks mindset, Deci & Ryans Sdt och Angela Duckworth"Grit". En riktigt bra bok!

2 av 2 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Beteendeanalys steg för steg

Äntligen en enkel, tydlig, applicerbar och edukativ...

21 december 2013

Äntligen en enkel, tydlig, applicerbar och edukativ bok om beteendeanalys (BA). Under en lång tid har jag letat efter en bok som på ett enkelt sätt beskriver vad en BA är, hur den går till, funktionen med den och de bakomliggande teorierna. Boken kommer alltid (liksom deras tidigare bok) figurera som en uppslagsbok. I mitt kliniska utövande är boken en av de viktigaste böckerna jag har. Författarna presenterar en enkel modell för hur vi kan tillämpa BA oavsett längd på terapierna, vilket jag uppskattar mycket då jag är en privatpraktiserande kliniker och ibland bara har möjlighet att träffa en klient 3-4 sessioner utifrån deras ekonomiska situation. De steg de presenterar är lätta att följa och kan avklaras på 1-2 sessioner beroende på erfarenhet och färdigheter. Jag har även baserat föreläsningar på steg 1 nivå på boken. Studenterna upplever boken som mycket bra - ett måste!. Jag ser fram emot att få läsa fler böcker av författarna.

2 av 2 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Du, jag och sex : om lust och närhet i parrelationer

Intressant, begripligt, hanterbart & meningsfullt!

22 juli 2020

Forskarna och psykologerna Flink & Linton ger konkreta tips på vad vi kan göra i en parrelation för att vara nöjda med den roll sex spelar i förhållandet. I kapitel 1 diskuteras njutning, intimitet och sex. Vad är sex? Vilka faktorer påverkar sexlivet? Är sex mer än penetration? Vad är en sexuell respons? Kapitel 2 berör närhet, behov och känslor. Vad är känslornas funktion och vad får de för positiva och negativa konsekvenser i en parrelation? Hur kan vi uttrycka känslorna så att min partner kan lyssna och förstå? Hur kan jag hantera min partners tankar och känslor gällande sex? Hur kan jag ta reda på vad min partner gillar eller inte vill? Vad har jag för möjligheter att påverka mina känslor? I kapitel 3 beskriver författarna hur våra tankar kan ställa till det i en parrelation och hur vi kan hantera tankarna och känslorna. I kapitel 4 redogörs för hur parterna i en parrelation kan uttrycka ömhet. Att mötas i lust och njutning är temat i kapitel 5. Lusten, hur uppstår och påverkas den? Vad kan jag göra för att stärka relationen? Hur kan jag/vi skapa tillfälle för lust? Intresset för lust, närhet och sex, hur kan det väckas? Vad ska vi göra? Denna fråga behandlar kapitel 6 och här beskriver författarna olika vanliga sexuella problem. Bokens sista kapitel tar upp sex principer för lustfyllt sex. Dessa principer finns också att läsa i Modern Psykologi 5/2019. Principerna är: ömhetsbevis bäddar för lust, sex är mer än penetration och orgasm, det är naturligt att sex förändras, jämför dig inte, men vädra dina orostankar, ge och ta för ömsesidig njutning och prata med varandra - om sex och livet i stort.

Forskarna och författarna utgår ifrån modern forskning och inlärningspsykologin. De visar på hur undvikandebeteenden, som till exempel att inte prata med sin partner p g a skam och rädsla, leder till vidmakthållande av problematiken och hur vi kan gå emot dessa genom olika interventioner som används inom KBT (kognitiv beteendeterapi). För att fördjupa sig ännu mer inom dessa kan läsaren läsa Linton & Flink (2011), Linton & Flink (2016). Författarna har i sina tidigare böcker visat på en stor förmåga att få forskningsartiklar till att bli lättbegripliga, intressanta samt tillämpbara och så är också fallet nu. De får ämnet att bli intressant, begripligt, hanterbart och meningsfullt. Att prata om sex utan att den andre upplever sig sårad och/eller kritiserad kan vara mycket svårt. Ida och Steven ger läsaren konkreta, användbara och genomförbara råd och verktyg att hantera dessa situationer. Jag upplever att boken ger läsaren en hoppfullhet, reducering av skam, skuld, rädsla och ångest. Den vidgar ens kunskap, startar reflektioner hos läsaren och ger därmed andra perspektiv och att läsa den är i högsta grad en konkretisering av närmandebeteenden av ett område som för så många är svårt att tala om. Boken är mycket viktig och jag rekommenderar att alla, ja faktiskt alla, som är i en parrelation att läsa den. Tack Ida och Steven!

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Kognitiv beteendeterapi och lite till : 49 års erfar...

Tillämpbar beteendeanalys och E.O

13 juli 2020

Olle har med denna bok gett sin beteendeanalytiska syn på KBT baserat på 49 års erfarenheter som beteendeterapeut. Olle har under dessa 49 år mött åtskilliga blivande psykologer, psykoterapeuter, terapeuter, behandlingspersonal, pedagoger etc. Jag är en av dessa. Att nu återigen få ta del av Olles kunskap och erfarenheter är ett privilegium som nu alla kan ta del av. Inledningsvis ger Olle förslag på en grundstruktur, hur beteendeanalys kan och bör användas. Han går vidare med att beskriva hjälpsam kunskap (b la kopplingen mellan beteendeterapi och neurofysiologi), beteendeterapi med kognitioner (beteendeanalys av kognitivt beteende), ord som kan förvirra och leda fel inom inlärningspsykologin och han avslutar boken med bilagorna När Mowrer inte räcker till, Strävansmål för KBT och att uppfinna egna tillämpningar¿
Den grundstruktur/flödesschema (beteendeanalys) Olle ger förslag på är i högsta grad tillämpbar och det är just det här med tillämpbar beteendeanalys Olle begripliggör, gör mer hanterbar och visar på hur funktionell och meningsfull den är i sin bok. För mig som praktiker av KBT, lärare och handledare i psykoterapi blir det en välbehövlig repetition, sammanställning av tillämpbar beteendeanalys och inlärningsteoretiska begrepp. Det är en bok som har en given plats i min KBT-bokhylla, som jag ofta kommer att gå till och slå upp information i. En bok jag kommer referera till under de föreläsningar jag håller i inom KBT och jag kommer verkligen rekommendera den till KBT-kollegor och studenter som lär sig KBT. Ett begrepp som Olle tar upp genomgående i boken är etablerande omständigheter (E.O) och dess funktion. Olle har hjälpt mig, återigen, att se hur viktig E.O är och hur jag kan arbeta med E.O. Tack bästa Olle!
Jag håller helt och hållet med Olle om att vi är många KBT-praktiker som faktiskt inte kan grunderna i inlärningsteorierna och därmed missar att göra adekvata beteendeanalyser. Denna bok är till stor hjälp för att kunna applicera inlärningsteorierna och den tillämpade beteendeanalysen på ett adekvat sätt. Till alla KBT:are har jag en uppmaning - läs den! Till Olle vill jag säga - du är och kommer alltid vara en förebild för mig och många andra KBT:are. Tack, tack bästa Olle!

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Konsten att gnälla : stoppa gnäll - hos andra och d...

Gnällets funktion och konsekvenser

13 juli 2020

Vad är gnäll? Är jag en person som gnäller? Vad är funktionen med gnäll? Vad blir konsekvenserna av att gnälla? På individnivå? Relationsnivå? Gruppnivå? Organisationsnivå? Liria undersöker detta på ett enkelt, tydligt och nyfiket sätt. Liria ger förslag på sex steg för att gnälla mindre i början av boken. Liria fördjupar sig i funktionen och konsekvenserna av gnäll och här låter hon sin omfattande kunskap inom KBT (kognitiv beteendeterapi) och ACT (Acceptance Commitment Therapy) komma fram. Liria kopplar gnällets konsekvenser till Arbetmiljölagen och AFS 2015:4 gällande kränkande särbehandling och den psykosociala arbetsmiljön och lyfter fram arbetsgivarens ansvar att motverka psykosocial ohälsa på arbetsplatsen, som gnäll kan leda till. Gnäll kan leda till konflikter mellan medarbetare, i arbetsgrupper och inom organisationen. Liria ägnar ett kapitel åt konflikter, konfliktdiagnostik, konflikthantering. Här beskriver hon t ex faktorer som bidrar till social sammanhållning och SCARF-modellen. Mycket välbehövligt avsnitt! Liria ger exempel på hur chefer, HR, medarbetare med hjälp av t ex MI (som Liria är fenomenal på) och beteendedesign i åtta steg kan förebygga gnäll
Jag arbetar sedan en tid tillbaka inom företagshälsovården och möter dagligen människor som i sitt arbete fastnar i gnäll, ältande och/eller smittas av andra medarbetares gnäll. Detta är ett problem som leder till psykosocial ohälsa på jobbet i form av konflikter, kränkningar, ökad stress, maktlöshet och frustration vilket i sin tur kan leda till utmattningssyndrom och depression. I Lirias bok "Konsten att gnälla- stoppa gnäll, hos andra och dig själv" (2019) så ger Liria en ökad kunskap och förståelse om gnäll och dess konsekvenser samt olika verktyg för att hantera gnäll. Det är en samlad kunskap, baserad på relevant och modern forskning, som behövs på dagens arbetsplatser för att förebygga psykosocial ohälsa. Jag har sedan en tid gett kunder Lirias artikel om gnäll från tidningen Modern Psykologi så att de snabbare kan utforska gnället och ingripa. Flera av kunderna (cheferna, HR, HR-strateger, personalchefer) har uttryckt stor tacksamhet för detta och sagt att behovet av den kunskap som Liria delar med sig av är stort.
Boken riktar sig till professionella som arbetar med människor på arbetsplatser, t ex beteendevetare/psykologer/psykoterapeuter inom företagshälsovården, till chefer på olika nivåer, personalchefer, HR, HR-strateger och förstås till människor som är intresserade. Utifrån att jag också arbetar som handledare och lärare inom KBT är det också mycket intressant och lärorikt att se hur Liria angriper fenomenet gnäll utifrån KBT, ACT och MI. Hon gör det på ett mycket intressant, funktionellt, begripligt, hanterbart och meningsfullt sätt. Jag har under en tid rekommenderat denna bok till kunder och kollegor och kommer att fortsätta att göra det.
Stort tack Liria till att du återigen har författat en mycket betydelsefull bok!

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

ÅH! En bok om känslor

Enkel psykoedukation om känslor

18 oktober 2018

Lättförståelig psykoeduaktion för såväl för barn som för vuxna. I mitt jobb som leg.psykoterpeut med KBT inriktning är detta en bok som jag rekommenderar klienter i alla åldrar att köpa för att erhålla en grundläggande kunskap om våra primära känslor.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

12 verktyg i KBT : från teori till färdighet

Boken fungerar utmärkt som en uppslagsbok då jag vill...

21 december 2013

Boken fungerar utmärkt som en uppslagsbok då jag vill repetera KBT-verktyg, titta efter fördjupande litteratur om de olika verktygen och författarna beskriver på ett mycket enkelt, tilltalande och pedagogiskt sätt. Dessutom får vi via Natur och Kultur tillgång till de formulär/kursmaterial som författarna redogör för. Detta material är bara att skriva ut direkt från N&K:s hemsida och kan delas ut till din klient. Det är också fascinerande att se hur de olika verktygen sammanflätas under ett behandlingsarbete. När jag t ex arbetar med verktyget problemlösning arbetar jag samtidigt med verktygen God kommunikation, Psykoedukation och kanske beteendeexperiment. Boken hjälper mig att tydliggöra vad jag faktiskt gör i det terapeutiska rummet. Som terapeut utför jag en massa olika terapeutbeteende och detta fångar författarna upp på ett mycket bra sätt.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Vad alla föräldrar borde få veta

(enbart betyg)

25 juli 2020