PUB - Juridik/Handelsrätt

24-25 januari 2023 23-24 augusti 2023
 • Civilrätt

  Christina Ramberg

  Boken Civilrätt är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till civilrätten.Efter en inledande översikt av rättsordningen behandlas centrala delar av civilrätten:- allmän förmögenhetsrätt- särskilda avtalstyper- immaterialrätt- fastighetsrätt- associationsrätt och arbetsrätt- skadeståndsrätt och försäkringsrätt- familjerätt och successionsrättLäs merI den 27:e upplagan har omfattande revideringar gjorts med anledning av den nya konsumentköplagen. Hänsyn har även tagits till nya lagregler om aktiebolag, arbetsrätt, distansavtal, patenträtt och fastighetsmäklare. Dessutom har en hel del ändringar gjorts i kapitlen om immaterialrätt och familjerätt.Till Civilrätt hör Övningsbok Civilrätt av Stefan Zetterström, också i uppdaterad upplaga. Köps separat.Om författarnaC.G. Björling var bokens ursprungliga författare. Han efterträddes av Åke Malmström som efterträddes av Anders Agell. Tore Sigeman författade under 1977-2012 kapitlet om arbetsrätt. Sedan 2010 är Christina Ramberg ansvarig för revidering av boken.

 • Obeståndsrätten : en introduktion

  Mikael Mellqvist

  Obeståndsrätten. En introduktion är en bok som översiktligt och koncentrerat beskriver instituten utsökning (främst utmätning), konkurs, företagsrekonstruktion och skuldsanering. Dessa fyra institut innefattar alla en formaliserad hantering av en persons skulder. Även om det inte i alla dessa fall är en formell förutsättning att personen i fråga är på obestånd (insolvent) kan man ¿ som här alltså skett ¿ sammanföra dem under rubriken obeståndsrätt. Boken innehåller också vissa jämförelser med förhållanden i andra länder samt berör internationellt privat- och processrättsliga frågor inom obeståndsrätten.Som framgår av titeln är boken främst avsedd för den som inte tidigare har kommit i kontakt med ämnet. Avsikten är att ge läsaren en snabb introduktion. Läsaren kan sedan gå vidare och fördjupa sitt kunnande. För att underlätta det senare innehåller boken en förhållandevis innehållsrik källförteckning. Till hjälp för introduktionsläsaren innehåller boken en kortare ordlista där ämnesrelevanta termer förklaras.Boken ingår i en serie där olika juridiska ämnesområden belyses på ett pedagogisktoch introducerande sätt.

 • Svensk associationsrätt i huvuddrag

  Svante Johansson

  Trettonde upplagan av Svensk associationsrätt är omarbetad med hänsyn till delag- och praxisändringar som trätt i kraft respektive skett t.o.m. den 1 juli 2021.Boken handlar om de allmänna associationsformerna enkla bolag, handelsbolag,inklusive kommanditbolag, aktiebolag, ekonomiska föreningar och ideella föreningar.I boken behandlas bl.a. frågor om associationernas uppkomst och organisation samt om beslutsförfarandet i associationernas organ. Dessutom behandlas medlemmarnas rättigheter och skyldigheter, ansvaret för förbindelser, associationernas finansiering samt skadeståndsfrågor. Genom redogörelsen för hur olika frågor löses för de olika associationsformerna framträder likheter och olikheter mellan dem, vilket bidrar till att belysa de associationsrättsliga reglernas innebörd.

PUB - Beskattningsrätt och moms

18-20 april 2023 14-16 november 2023
 • Skattelagstiftning 22:2 : Lagar och andra författningar som de lyder den 1

  Gunnar Rabe

  Uppdaterad per den 1 juli 2022Lagsamlingen, som nu utkommer för sextiofemte gången, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamma rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver.Förutom gällande lagtext finns också äldre lagtext för inkomstskattelagenoch mervärdesskattelagen med.I Skattelagstiftning finns alla väsentliga lagar på skatteområdet.I lagtextsamlingen ingår även lagstiftning med EU-anknytning, som fusionsdirektivet, moder/dotterbolagsdirektivet, ränte/royaltydirektivet, skatteflyktsdirektivet och sparandedirektivet samt utdrag ur EU-fördraget med in- och utträdesartiklarna, EUF-fördraget, liksom OECD:s modellavtal.Efter varje lag finns hänvisningar till propositioner och utskottsbetänkanden för samtliga lagändringar.Skattelagstiftning har särskilda innehållsförteckningar till inkomstskattelagen och skatteförfarandelagen samt ett lagregister och ett omfattande sakregister för hela boken. Dessutom ingår ett tabellavsnitt med de vanligen efterfrågade sifferuppgifterna.

 • Grundläggande inkomstskatterätt

  Robert Påhlsson, David Kleist, Pernilla Rendahl, Bo Svensson

  Skatterätten är nödvändig för finansiering av välfärden. Beskattningen används också i växande omfattning som politiskt styrmedel. Ämnet måstestuderas på ett sätt som ger hållbara kunskaper, dvs. en förmåga att snabbt uppdatera sig i takt med täta lagändringar. Denna lärobok lägger tonviktenpå systemuppbyggnad, och på sådana allmänna och skatterättsliga principer som har särskild betydelse för inkomstskatterätten. Författarna lyfter fram detcentrala innehållet i rättskällorna på ett sätt som är förankrat i skatterättslig forskning, och som uppmärksammar de intressemotsättningar som präglarskatteområdet.

 • Mervärdesskatt i teori och praktik

  Eleonor Kristoffersson, Jesper Öberg, Jan Kleerup

  I denna bok presenteras gällande svensk lagstiftning, EU-rätt och relevant rättspraxis avseende mervärdesskatt. Utmärkande för framställningen är kombinationen av teoretiskt och praktiskt anslag. Författarna representerar både den vetenskapligt och den praktiskt verksamma sidan på mervärdesskatteområdet.Mervärdesskatt i teori och praktik är indelad i en allmän och en särskild del. I den allmänna delen behandlas mervärdesskattens syfte och utformning, principer och rättskällor samt skattskyldighet och avdragsrätt. Denna del är avsedd att ge läsaren grunderna för mervärdesskatten och därmed underlätta studiet av de frågor som behandlas i den särskilda delen av boken.I den särskilda delen ges fördjupade redogörelser och i vissa fall författarnas egna synpunkter på ett urval aktuella problemområden, t.ex. företagsförvärv, gränsöverskridande handel, fastigheter och konkurssituationer. Avsikten har i första hand varit att åstadkomma en problemorienterad snarare än heltäckande framställning.Bokens upplägg gör att den med fördel kan användas såväl i skatterättsutbildning på universitets- och högskolenivå som av praktiskt verksamma jurister och ekonomer.JAN KLEERUP är skattejurist vid Erlegal Advokat KB.ELEONOR KRISTOFFERSSON är professor i skatterätt vid Örebro universitet.JESPER ÖBERG är jur.dr och skattejurist vid PwC.