PUB - Juridik/Handelsrätt

Datum 2020: 20-21 januari 15-16 september
 • Civilrätt

  Christina Ramberg

  Boken Civilrätt är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till civilrätten.Efter en inledande översikt av rättsordningen behandlas centrala delar av civilrätten:- allmän förmögenhetsrätt- särskilda avtalstyper- immaterialrätt- fastighetsrätt- associationsrätt och arbetsrätt- skadeståndsrätt och försäkringsrätt- familjerätt och successionsrättLäs merI denna 26:e upplaga har revideringar gjorts bl.a. med anledning av nya lagar om telefonförsäljning, betaltjänster, företagsnamn, varumärken, adoption och ekonomiska föreningar.Till denna bok hör Civilrätt Övningsbok av Stefan Zetterström, som också utkommit i en ny uppdaterad upplaga.Om författarnaC.G. Björling var bokens ursprungliga författare. Han efterträddes av Åke Malmström som efterträddes av Anders Agell. Tore Sigeman författade under 1977-2012 kapitlet om arbetsrätt. Sedan 2010 är Christina Ramberg ansvarig för revidering av boken.

 • Svensk associationsrätt i huvuddrag

  Svante Johansson

  Tolfte upplagan av Svensk associationsrätt är omarbetad med hänsyn till de lag- och praxisändringar som trätt i kraft respektive skett t.o.m. den 1 januari 2018, men även den nya lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, som trädde i kraft den 1 juli 2018, behandlas. Boken handlar om de allmänna associationsformerna enkla bolag, handelsbolag, inklusive kommanditbolag, aktiebolag, ekonomiska föreningar och ideella föreningar.I boken behandlas bl.a. frågor om associationernas uppkomst och organisation samt om beslutsförfarandet i associationernas organ. Dessutom behandlas medlemmarnas rättigheter och skyldigheter, ansvaret för förbindelser, associationernas finansiering samt skadeståndsfrågor. Genom redogörelsen för hur olika frågor löses för de olika associationsformerna framträder likheter och olikheter mellan dem, vilket bidrar till att belysa de associationsrättsliga reglernas innebörd.

 • Obeståndsrätten : en introduktion

  Mikael Mellqvist

  Obeståndsrätten. En introduktion är en bok som översiktligt och oncentrerat beskriver instituten utsökning (främst utmätning), konkurs, företagsrekonstruktion och skuldsanering. Dessa fyra institut innefattar alla en formaliserad hantering av en persons skulder. Även om det inte i alla dessa fall är en formell förutsättning att personen i fråga är på obestånd (insolvent) kan man som här alltså skett sammanföra dem under rubriken obeståndsrätt. Boken innehåller också vissa jämförelser med förhållanden i andra länder samt berör internationellt privat- och processrättsliga frågor inom obeståndsrätten.Som framgår av titeln är boken främst avsedd för den som inte tidigare har kommit i kontakt med ämnet. Avsikten är att ge läsaren en snabb introduktion. Läsaren kan sedan gå vidare och fördjupa sitt kunnande. För att underlätta det senare innehåller boken en förhållandevis innehållsrik källförteckning. Till hjälp för introduktionsläsaren innehåller boken en kortare ordlista där ämnesrelevanta termer förklaras.Boken ingår i en serie där olika juridiska ämnesområden belyses på ett pedagogiskt och introducerande sätt.

PUB - Ekonomistyrning

Kursdatum 2020: 10-11 mars & 26-27 augusti
 • Driva eget : 49 sätt att öka vinsten

  Mikael Carlson

  Alla företag kan öka sin lönsamhet. Det är något som Mikael Carlson konstaterat efter att i över 30 år ha arbetat som konsult och rådgivare åt de flesta typer av företag - stora som små. I denna bok delar han med sig av sina erfarenheter i 49 metoder. Boken är en av flera i en serie handböcker för företagare, som är ett samarbete mellan Liber och tidskriften Driva Eget.Läs merDe 49 metoderna är praktiskt inriktade och kan därför tillämpas i en mängd olika situationer, oavsett om man funderar på att starta eget eller redan är i full gång med sitt företag. Den gemensamma nämnaren är att den verksamhet man valt kan göras mer lönsam på många olika sätt.Missa inte de övriga handböckerna i serien Driva Eget. Redan nu finns dessa titlar:- "92 sätt att sänka skatten" av Anders Andersson- "22 sätt att sälja bättre" av Ulla-Lisa ThordénUnder 2015 kommer ytterligare titlar i serien.Alla böckerna i serien Driva Eget har ett konkret och direkt användbart innehåll - så att man snabbt kan ta till sig de råd som passar den egna verksamheten. Lönsam läsning för företagare men också för ledningsgrupper samt för alla som på något sätt arbetar med små och medelstora företag, som exempelvis styrelseledamot, revisor, konsult eller rådgivare på bank.Läs artikel i Resumé: Privatekonomins nestor ger ut bokserie

PUB - Beskattningsrätt och moms

Kursdatum 2020: 28-30 september 17-19 november
 • Skattelagstiftning 20:2 : lagar och andra författningar som de lyder den 1 juli 2020

  Gunnar Rabe

  Lagsamlingen, som nu utkommer för sextioförsta gången, innehåller praktiskttaget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksammarådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver.Förutom gällande lagtext finns också äldre lagtext för inkomstskattelagenoch mervärdesskattelagen med.I Skattelagstiftning finns alla väsentliga lagar på skatteområdet.I lagtextsamlingen ingår även lagar med EU-anknytning, som fusionsdirektivet,moder/dotterbolagsdirektivet, ränte/royaltydirektivet, skatteflyktsdirektivet och sparandedirektivet samt utdrag ur EU-fördraget med in- och utträdesartiklarna, EUF-fördraget, liksom OECD:s modellavtal.Efter varje lag finns hänvisningar till propositioner och utskottsbetänkandenför samtliga lagändringar.Skattelagstiftning har särskilda innehållsförteckningar till inkomstskattelagen och skatteförfarandelagen samt ett lagregister och ett omfattande sakregister för hela boken. Dessutom ingår ett tabellavsnitt med de vanligen efterfrågade sifferuppgifterna.

 • Grundläggande inkomstskatterätt

  Robert Påhlsson, David Kleist, Pernilla Rendahl, Bo Svensson

  Skatterätten är nödvändig för finansiering av välfärden. Beskattningen används också i växande omfattning som politiskt styrmedel. Ämnet måste studeras på ett sätt som ger hållbara kunskaper, dvs. en förmåga att snabbt uppdatera sig i takt med täta lagändringar. Denna lärobok lägger tonvikten på systemuppbyggnad, och på sådana allmänna och skatterättsliga principer som har särskild betydelse för inkomstskatterätten. Författarna lyfter fram detcentrala innehållet i rättskällorna på ett sätt som är förankrat i skatterättslig forskning, och som uppmärksammar de intressemotsättningar som präglarskatteområdet.

 • Mervärdesskatt i teori och praktik

  Eleonor Kristoffersson, Jesper Öberg, Jan Kleerup

  I denna bok presenteras gällande svensk lagstiftning, EU-rätt och relevant rättspraxis avseende mervärdesskatt. Utmärkande för framställningen är kombinationen av teoretiskt och praktiskt anslag. Författarna representerar både den vetenskapligt och den praktiskt verksamma sidan på mervärdesskatteområdet.Mervärdesskatt i teori och praktik är indelad i en allmän och en särskild del. I den allmänna delen behandlas mervärdesskattens syfte och utformning, principer och rättskällor samt skattskyldighet och avdragsrätt. Denna del är avsedd att ge läsaren grunderna för mervärdesskatten och därmed underlätta studiet av de frågor som behandlas i den särskilda delen av boken.I den särskilda delen ges fördjupade redogörelser och i vissa fall författarnas egna synpunkter på ett urval aktuella problemområden, t.ex. företagsförvärv, gränsöverskridande handel, fastigheter och konkurssituationer. Avsikten har i första hand varit att åstadkomma en problemorienterad snarare än heltäckande framställning.Bokens upplägg gör att den med fördel kan användas såväl i skatterättsutbildning på universitets- och högskolenivå som av praktiskt verksamma jurister och ekonomer.JAN KLEERUP är skattejurist vid Erlegal Advokat KB.ELEONOR KRISTOFFERSSON är professor i skatterätt vid Örebro universitet.JESPER ÖBERG är jur.dr och skattejurist vid PwC.