Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för abonnemangstjänsten Bokus Play som tillhandahålls av Bokus AB, 556493-0492 ("Bokus").

Allmänt

Bokus tillhandahåller en abonnemangstjänst som ger användare tillgång till de ljud- och e-böcker som vid var tid finns tillgängliga genom Bokus Play. Bokus Play är en s k streamingtjänst och förutsätter därmed internetuppkoppling. För att abonnera på Bokus Play måste du vara minst 18 år. Minderåriga får endast använda tjänsten under en vuxens tillsyn.

Dessa allmänna villkor utgör ett avtal mellan dig och Bokus gällande användning av Bokus Play. Genom att registrera ett användarkonto och teckna ett abonnemang för Bokus Play accepterar du dessa Avtalsvillkor.

Som en del i tjänsten ingår förmåner hos Bokus och andra företag inom Bokhandelsgruppen. För att ta del av dessa förmåner krävs särskild aktivering. Se aktuell information om förmåner och hur du aktiverar dem på www.bokus.com/play.

Användarkonto och Abonnemang

Tecknande av abonnemanget sker via webbplatsen www.bokus.com/play ("Hemsidan") och Bokus mobila applikation för Bokus Play ("Appen"). För iOS-enheter kan abonnemang endast tecknas via Hemsidan. Bokus Play är tillgänglig via Appen. På Hemsidan har du tillgång till vissa administrativa tjänster, exempelvis teckna eller avsluta abonnemang.


För att kunna använda Bokus Play måste du registrera dig och skapa ett användarkonto. För att registrera ett användarkonto måste du ha en giltig e-postadress, svenskt personnummer, kontokort och ange ett lösenord. När du registrerat ett användarkonto, laddar du ner Appen via Appstore eller Google Play, loggar in i Appen och börjar lyssna. Du ansvarar för att du lämnar korrekta uppgifter om dig själv samt att ingen annan får tillgång till dina inloggningsuppgifter eller ditt lösenord. Observera att du även själv ansvarar för att endast ha ett Bokus Play-abonnemang aktiverat. Vid flera aktiva abonnemang kommer samtliga att debiteras.

Det finns tre olika abonnemangsformer som du kan välja mellan; Bas, Premium och Familj. En abonnemangsperiod är 30 dagar och förlängs automatiskt när perioden löpt ut. I abonnemanget Bas har du rätt att välja en (1) bok ("Bokkredit") för varje ny abonnemangsperiod. Den valda boken finns sedan tillgänglig i tolv abonnemangsperioder. Dina Bokkrediter sparas om du inte använder dem. Varje Bokkredit har en giltighetstid på 12 månader. Du kan alltid provlyssna och/eller provläsa ett obegränsat antal böcker när du har abonnemanget Bas. I abonnemanget Premium har du tillgång till ett obegränsat antal böcker att läsa eller lyssna på under den tid abonnemanget fortlöper. I abonnemanget Familj har du tillgång till ett obegränsat antal böcker och tre (3) samtidiga användare.

Du kan när som helst byta abonnemangsform. Om du ändrar från Bas till Premium eller Familj får du omedelbar tillgång till ett obegränsat antal böcker och för Familj tre (3) samtidiga användare. En ny abonnemangsperiod startar den dag du byter till Premium eller Familj. Du betalar månadskostnaden för abonnemangsformen Premium eller Familj med avdrag för eventuell kvarvarande och betald tid i Bas. Dina outnyttjade Bokkrediter från abonnemanget Bas sparas. Om du byter abonnemangsform från Premium eller Familj till Bas har du tillgång till abonnemangsformen Premium eller Familj under resten av den aktuella abonnemangsperioden. Därefter betalar du priset för abonnemanget Bas och har tillgång till en (1) Bokkredit under varje abonnemangsperiod (se ovan).

Bindande avtal uppkommer när du tecknar och registrerar abonnemanget på Hemsidan eller i Appen. När du tecknat ditt abonnemang skickar Bokus ut en bekräftelse via mail, vilket innebär att du kan börja använda tjänsten. I samband med aktivering kommer betalning för abonnemanget att ske. 

Har du tecknat ett prova-på-abonnemang och inte sagt upp detta innan provperiodens utgång, dras betalning från ditt kort efter det att provperioden är slut och det övergår då till den abonnemangsform som du valt i samband med att du registrerade dig för Bokus Play.

Meddelanden från Bokus sänds normalt till den e-postadress som du registrerat för tjänsten, undantaget meddelanden i samband med utnyttjande av ångerrätt och i samband med reklamation (se rubriken nedan om Ångerrätt och reklamation).

Avtalstid och uppsägning

Abonnemangstjänsten kan sägas upp när som helst, men avslutas först när den innevarande abonnemangsperioden är slut. Abonnemanget måste sägas upp dagen innan det förnyas, annars påbörjas en ny abonnemangsperiod. En abonnemangsperiod består av 30 dagar och ditt abonnemang förlängs automatiskt efter varje 30-dagarsperiod.

Uppsägning sker på Hemsidan. Bokus har rätt att stänga av tillgången till Bokus Play och säga upp abonnemanget med omedelbar verkan om du bryter mot dessa Avtalsvillkor. Bokus har dessutom rätt att när som helst säga upp ditt abonnemang med en månads uppsägningstid.

Priser och avgifter

Gällande pris för abonnemang inklusive moms framgår av Hemsidan eller i Appen. Bokus har rätt att när som helst ändra priserna genom meddelande per e-post eller genom att de nya priserna anges på Hemsidan eller Appen. Ändring av pris träder i kraft i samband med nästkommande abonnemangsperiod, dock tidigast 30 dagar efter det att de nya priserna meddelats enligt ovan. Om du inte accepterar det nya priset har du möjlighet att säga upp ditt abonnemang vid utgången av nuvarande abonnemangsperiod om du senast dagen innan abonnemanget förnyas meddelar Bokus att du vill avsluta abonnemanget.

Betalning av abonnemangstjänsten sker med betal- eller kreditkort eller annat betalningssätt som anges på Hemsidan eller Appen.

Du ska vid kortbetalning uppge kortnummer, kortets sista giltighetsdatum och CVC-nummer. Korthantering sker krypterat (SSL) genom DIBS som är PCI-certifierade.

Varje abonnemangsperiod betalas i förskott i början av varje ny period. Om betalning inte kan utföras på grund av otillräckliga medel eller på grund av annat skäl kan Bokus avbryta tillgången till abonnemanget tills betalning mottagits.

Presentkort 

Presentkort för Bokus Play finns att köpa i valfri valör upp till 5 000 kr. Bokus Play-presentkort går endast att använda för betalning av abonnemangstjänsten och går att köpa i valfri Akademibokhandelsbutik. Giltighetstiden på presentkortet är 2 år från laddningsdatum. 

För betalning med presentkort anges 16-siffrig kod samt pinkod. Hela beloppet på kortet överförs till abonnemanget vid betalningstillfället. Information om saldo fås genom kontakt med Kundservice. 

Betalning med presentkort är att likställa med annan betalningsform, och samma avtal gäller för abonnemangstjänsten. Som presentkortskund får man dock ej tillgång till en prova-på period. När perioden som täcks av presentkortsbeloppet tar slut avslutas prenumerationen automatiskt. För att fortsätta abonnemanget krävs att du som kund aktivt registrerar ett betalkort och aktiverar tjänsten. 

Om ett presentkort används för betalning under pågående abonnemangsperiod kommer Bokus att göra ett uppehåll i tidigare vald betalmetod under tid som täcks av beloppet på presentkortet. Då denna tid är utgången återupptas debiteringen automatiskt. Om du valt annan abonnemangsform under den tid som betalningen var kopplad till presentkortet, kommer den ursprungliga formen att återupptas då betalningen övergår till tidigare vald betalmetod. 

Användning av Bokus Play

Användning av Bokus Play förutsätter internetuppkoppling. Det är ditt ansvar att se till att nödvändig teknisk utrustning (exempelvis telefon eller surfplatta) fungerar. För att tjänsten ska fungera på enheten krävs att den har operativsystem som är uppdaterat till minst 10 för iOS eller 6.0 för Android. Bokus ansvarar inte för fel eller förseningar som beror på brister i internetuppkoppling eller din utrustning. Tjänsten kan användas av maximalt en (1) användare åt gången. Om Bokus Play inte fungerar kan det bero på att din tekniska utrustning inte uppfyller kraven för att använda tjänsten. Innan du beställer abonnemang måste du se till att din enhet uppfyller de tekniska kraven ovan. Om Bokus Play inte fungerar kan du vända dig till Bokus kundtjänst på kundservice@bokus.com.

Användning av vissa tjänster i Bokus Play förutsätter att din enhet har tillräckligt med kapacitet. Det finns möjlighet att lyssna på innehåll utan internetuppkoppling i s.k. "offline-läge". Du ansvarar själv för att det finns tillräckligt ledigt lagringsutrymme på enheten för att offline-läget ska kunna användas.

Bokus Play får endast användas för privat och icke-kommersiellt bruk. Innehållet i tjänsten får inte vidareupplåtas och/eller vidareförsäljas eller kopieras (inte ens för privat bruk) och inget annat förfogande eller spridning får ske.

Innehållet i Bokus Play ägs av innehållsleverantörer och skyddas av upphovsrätt. Abonnemanget innebär en begränsad rätt som inte är exklusiv och inte överlåtbar.  Du har inte rätt att dela dina användaruppgifter till kontot med andra.

Ångerrätt

Du har rätt att ångra köp av abonnemanget, utan att ange något skäl, inom 14 dagar ("Ångerfrist") från att du accepterade dessa Avtalsvillkor. Om du vill åberopa din ångerrätt ska du meddela Bokus detta inom Ångerfristen. Kontakt kan ske via kundservice@bokus.com, på telefon till 010 741 98 00 eller via brev till Bokus (kontaktuppgifter nedan). Du kan även använda Konsumentverkets blankett som finns här.


Ångerrätten gäller inte om du börjar använda Bokus Play genom att lyssna på eller läsa en bok eller på annat sätt ta del av det innehåll som ingår i tjänsten. Om sådant användande sker under Ångerfristen är rätten att ångra köpet förverkad, eftersom leverans har påbörjats. Du kan i sådant fall inte längre utnyttja ångerrätten, även om Ångerfristen inte löpt ut.

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Ansvar

Utöver vad som framgår av Avtalsvillkoren och tvingande konsumentlagstiftning har Bokus inget ansvar för fel eller förseningar. Bokus ger inga garantier för att Bokus Play alltid är fri från fel eller avbrott. Om brister eller avbrott i tjänsten uppstår skall Bokus ges möjlighet att rätta till dessa utan att avtalsbrott skall anses föreligga. Bokus Play har också rätt att, i rimlig omfattning, stänga tjänsten för t ex uppgraderingar och service.

Bokus har inget ansvar om Bokus kan visa att fel beror på omständighet utanför Bokus kontroll och som Bokus inte skäligen kunde förutse då avtalet träffades och vars följder Bokus inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Bokus ansvarar inte för någon skada, direkt eller indirekt, som uppstått genom användandet av Hemsidan eller Appen. Bokus ansvar överstiger under inga omständigheter priset för aktuell abonnemangsperiod.

Personuppgiftsbehandling

Personuppgiftsbehandling sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Bokus registrerar personuppgifter i samband med att Kund skapar ett konto, beställer i vår e-handel eller registrerar sig för vår abonnemangstjänst Bokus Play. Behandling och lagring sker därefter i syfte att kunna uppfylla avtal och för att utveckla våra produkter och erbjudanden.

Då Kund väljer att aktivera sina förmåner kommer personuppgifter att delas med de bolag inom Bokhandelsgruppen som ingår i samarbetet kring förmånerna. Se aktuell information om förmåner på www.bokus.com/play.


En utförlig beskrivning av Bokus behandling av personuppgifter samt information om rättigheter rörande personuppgiftsbehandling finns på: https://www.bokus.com/kundservice/personuppgiftsbehandling.


När Bokus inte längre har laglig grund för att fortsätta personuppgiftsbehandlingen sker gallring i form av borttag eller anonymisering. 

Genom att acceptera Avtalsvillkoren lämnar Kund sitt godkännande till denna personuppgiftsbehandling.

Cookies

För handla via Webbplatserna behöver din webbläsare vara inställd för att ta emot cookies. Cookies används för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner på Webbplatserna, t ex varukorgen, repetition av tidigare sökningar och i den tekniska kommunikationen med tredjepartstjänster. Cookien innehåller ingen personlig information. Cookies används även för att lagra opersonlig aggregerad besöksstatistik i Google Analytics, ett analysverktyg Bokus använder för att förbättra användarupplevelsen på Webbplatserna.

Genom att navigera på Webbplatserna lämnar du ditt samtycke till hanteringen av cookies enligt ovan. Cookien ligger lagrad i din dator tills du själv tar bort den. Om du vill undvika lagring av cookies kan du stänga av funktionen i webbläsaren. Det innebär dock att du t ex inte kan logga in eller lägga böcker i varukorgen. Övriga delar av Webbplatserna kan besökas även om cookies inte accepteras. 

Ändring av Avtalsvillkoren

Bokus förbehåller sig rätten att kunna ändra dessa Avtalsvillkor. Ändring av Avtalsvillkoren ska meddelas via e-post eller genom information på Hemsidan eller i Appen. Ändring blir gällande i samband med nästföljande abonnemangsperiod, om inte abonnemanget dessförinnan sagts upp i enlighet med dessa Avtalsvillkor. Bokus har vidare rätt att genom meddelande per e-post, Hemsidan eller Appen överlåta avtalet om abonnemangstjänsten till annat bolag i samma koncern som Bokus.

Tvist

Svensk rätt ska tillämpas på samtliga köp hos Bokus. Tvister ska avgöras i och av svensk allmän domstol. Konsumenter kan även få tvister med anledning av Avtalsvillkoren prövade av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), vars rekommendationer Bokus följer. Beslut från ARN är en rekommendation och inte tvingande. För mer information se www.arn.se.

Kontaktuppgifter

Bokus AB, Box 2100, 103 13 Stockholm.
Besöksadress: Lindhagensgatan 126, 112 51 Stockholm, plan 5.
Tel: 010 741 98 00

E-postadress: kundservice@bokus.com

Dessa Avtalsvillkor ändrades senast den [2022-11-01]

Bokus Avtalsvillkor hittar du här.